Trakų rajono savivaldybė - Piniginė socialinė parama

Trakų rajono

savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė

Strateginiai planai

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Spalis
    2017     

Nevyriausybinės org.

Neformalus jaunimas

Piniginė socialinė parama


Bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 38 EUR

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – 102 EUR

Bazinės pensijos dydis (BPD) – 112 EUR

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

► Socialinė pašalpa nuo 2014-01-01 teikiama vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją.

► Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos ir  būsto šildymas kitu kuru (malkomis, anglimi, dujomis ir elektra), (toliau – kompensacijos). Kompensacijos nuo 2015-01-01 teikiamos vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją.

Teisę gauti socialinę pašalpą ir kompensacijas turi bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kai:

► Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

► Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, kuris nustatomas atsižvelgiant į būsto, žemės sklypo normatyvus ir kainas bei kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų normatyvą.

► Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš nurodytų sąlygų:

 • vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, arba dirba ne mažiau kaip du trečdalius laiko skaičiuojant nuo darbo sutartyje nustatyto ne viso darbo laiko (Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalis), tačiau ne viso darbo laiko Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui; savarankiškai dirbantys asmenys, kurie per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos gauna ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį;
 • asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų, išskyrus pensijas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą skiriamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, skyrimo, bet jos dar nėra paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;
 • asmenys yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
 • vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką (vaikus) arba vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka paskirtas pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) asmens (asmenų) arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens (asmenų) arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;
 • asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumopažymėjimasar medicininėpažyma;
 • yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
 • vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
 • turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų;
 • vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu (sukakus 18 metų teisė į piniginę socialinę paramą išlieka iki 7 punkte nustatytos sąlygos atsiradimo); augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius).

Kai kuriems bendrai gyvenantiems asmenims taikomi papildomi reikalavimai:

► Auginantys vaikus (įvaikius) iki 18 metų nesusituokę asmenys (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis) ar teismo sprendimu gyvenantys skyrium sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, auginantys vaikus (įvaikius) iš ankstesnio bendro gyvenimo, teisę į piniginę socialinę paramą turi:

 • kai yra sudaryta teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), kuriam (kuriems) yra pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo arba teismas priteisia šiam vaikui (įvaikiui) ar šiems vaikams (įvaikiams) išlaikymą, išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą;
 • tėvystės nustatymo, vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme, bylos dėl tėvystės nustatymo sustabdymo teismui paskyrus ekspertizę dėl giminystės ryšio įrodymo ir (ar) prašymo dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nagrinėjimo laikotarpiu.

► Jeigu minėti asmenys auginantys vaikus (įvaikius) iki 18 metų,  nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, arbapareiškimaspaliktas nenagrinėtas, kompensacijos neskiriamos, o socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas (įvaikis) ar vaikai (įvaikiai), išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą. Asmenys, auginantys vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikę tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, turi teisę gauti socialinę pašalpą ir kompensacijas.

► Piniginė socialinė parama vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neteikiama, jeigu jis:

 • gauna ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje;
 • yra mokinys ar studentas iki 24 metų, kuris mokosi ir gyvena užsienio valstybėje;
 • atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą, yra suimtas, jam paskirtos Baudžiamajame kodekse nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės ar paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, jam paskelbta paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;
 • atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • jeigu jo duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, nėra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;  
 • yra užsienietis, neturintis Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje, arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar jo šeimos narys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nėra išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba gyvenantys Lietuvos Respublikoje mažiau kaip 3 mėnesius, ar užsienietis, kuriam nėra suteikta papildoma apsauga arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jeigu šie asmenys atitinka bent vieną iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.

► Socialinė pašalpa ir kompensacijos bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui gali būti skiriami išimties atveju savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka, jeigu:

 • bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija ne daugiau 3000 eurų turto vertės normatyvo. Socialinė pašalpa skiriama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus, o kompensacijos skiriamos ne ilgiau kaip 6 mėnesius per dvejus kalendorinius metus (išskyrus atvejus, kaip būsto šildymui naudojamas kietas kuras, o  kompensacijos gavėjai nuosavybės teise turi daugiau nei 2 hektarus miško ūkio paskirties žemės);
 • bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija ne daugiau kaip 40 proc. turto vertės normatyvo ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi tik vieną gyvenamąjį būstą su ūkiniais pastatais ir vieną bet kurios paskirties žemės sklypą bei transporto priemones. Socialinė pašalpa skiriama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus, o kompensacijos skiriamos ne ilgiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus;
 • bendrai gyvenantys asmenys, patyrusieji socialinę riziką, nedirba ir piktybiškai nesiregistruoja darbo biržoje. Socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, ne ilgiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus nepiniginėmis formomis. Kompensacijos skiriamos ne ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus.

► Taip pat išimties atveju savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka gali būti skiriami:

 • socialinė pašalpa - bendrai gyvenantiems asmenims, santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu esant ginčui, atskirai ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
 • socialinė pašalpa - jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų viršija valstybės remiamų pajamų dydį ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka nustatytus reikalavimus: vienam gyvenančiam asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; penkiems ir daugiau – 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio;
 • 3 mėnesius per kalendorinius metus nemažinamas  socialinės pašalpos dydžio, jeigu Lietuvos teritorinė darbo birža ar kitos valstybinės įdarbinimo tarnybos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
 • 6 mėnesius per kalendorinius metus socialinę pašalpą skiriama kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė vienas iš jo tėvų (įtėvių);
 • 6 mėnesius per dvejus kalendorinius metus skiriamos kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo kreipėsi į teismą, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas;
 • būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu jie deklaruoja gyvenamąją vietą jų nuosavybės teise turimame būste arba nuomojasi būstą, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos (pvz. sodo pastatas – paskirtis: kita (sodų) ir pan.) arba atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos;
 • būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama, jeigu daugiabučio namo buto savininkas neatitinka Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų;
 • būsto šildymo išlaidų kompensacija (kai būstas šildomas kietu kuru) skiriama, kai viename būste gyvena daugiau kaip viena bendrai gyvenanti asmenų grupė ar vieni gyvenantys asmenys ir šie asmenys (asmenų grupės) šildo būstą ir ruošia karštą vandenį naudodamiesi atskiromis krosnimis, tačiau neturi atskirų atsiskaitymo knygelių, skiriama kiekvienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei ar vieniems gyvenantiems asmenims atskirai;
 • piniginė socialinė parama skiriama kitais nenustatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens socialinę padėtį, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus teikimu, atsižvelgiant į seniūnijos Socialinės paramos komisijos išvadas ir (ar) rekomendacijas.

►Darbingi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) ar dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokantys darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti.

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS DYDŽIAI

 

► Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.

► Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:

 • pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
 • antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
 • trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

► Esant Įstatyme nustatytiems pagrindams socialinė pašalpa gali būti skiriama papildomai arba ji mažinama.

► Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:

 • šildymo sezono metu – būsto šildymo išlaidų, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
 • geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidų dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 • karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

► Normatyvai taikomi kompensacijoms apskaičiuoti:

 • naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims;
 • karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį;
 • geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kubinis metras trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys, 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.

► Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų laikotarpiu, už kurį skiriama ir (ar) mokama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims, kai jie yra šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyti asmenys, piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruoti Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą-paraišką, kurioje reikia nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų  arba vieno gyvenančio asmens, veiklos pobūdį, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą socialinei pašalpai ar kompensacijoms gauti būtiną informaciją (prašymo formas galima atsisiųsti čia, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenysskirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą);
 • Vaiko/-ų gimimo liudijimą/-us;
 • Pensininko, neįgaliojo pažymėjimą, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymą;
 • Pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų  (vieno gyvenančio asmens) priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (originalus);
 • Santuokos liudijimą, mirties liudijimą, ištuokos liudijimą;
 • Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko/-ų išlaikymo;
 • Teismo nutartį dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo;
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar vaikų išlaikymo fondo išduotas pažymas apie lėšas vaikui/-ams išlaikyti (originalus);
 • Kompetentingos institucijos dokumentą apie formaliojo švietimo įstaigos dieninio skyriaus baigimą;
 • Pažymas iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą;
 • Žemės nuosavybės liudijimą arba pažymą apie turimą (nuomojamą) žemę;
 • Socialinės globos įstaigos pažymą apie teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas;
 • Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad vaikas gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
 • Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
 • Būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažymą-pranešimą / pažymą iš deklaravimo įstaigos apie jam priklausančiame būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • Kitus reikalingus dokumentus.

Prašyme-paraiškoje surašytų duomenų teisingumą savo parašu patvirtina pareiškėjas.

KREIPTIS DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS IR KOMPENSACIJOS

► Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba socialinį darbuotoją ar specialistą seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą. Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 709, (8 528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt ).

Daugiau informacijos apie piniginę socialinę paramą galima rasti:

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme  Nr. IX-1675.

2. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendime Nr. S1-25 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PARAMA MIRTIES ATVEJU

► Vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (304 EUR) laidojimo pašalpa mokama laidojančiam asmeniui (fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui, juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai arba pastarųjų padaliniui, organizuojančiam palaikų laidojimą), mirus:

 • Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
 • Asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Paramos mirties atveju įstatymas;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.

► Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai minėtu asmenų vaikas gimsta negyvas. Šiuo atveju laidojimo pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba kitam jį laidojančiam asmeniui.

► Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

► Laidojimo pašalpa turi būti išmokėta laidojančiam asmeniui, kuris kreipiasi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

► Nuo 2014-07-01 laidojimo pašalpa iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto mokama mirus asmenims, kurių gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje (jų duomenys apie gyvenamąją vietą nebuvo įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą), bet paskutinė jų gyvenamoji vieta nustatyta Trakų rajono savivaldybėje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Mirties liudijimą (išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas);
 • Trakų rajono savivaldybės seniūnijos išduotą  pažymą apie mirusio asmens paskutinę  gyvenamąją vietą.
 • Kitus reikalingus dokumentus.

KREIPTIS DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS

 ► Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos - į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai), informacija teikiama - tel. (8 528) 55 709, (528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt )

Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju galima rasti:

1. Lietuvos Respublikos Paramos mirties atveju įstatyme Nr. I-348.

2. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendime  Nr. S1-205 „Dėl paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PARAMA UŽSIENYJE MIRUSIŲ (ŽUVUSIŲ) LR PILIEČIŲ PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

► Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo artimojo giminaičio (pagal LR Civilinio kodekso 3.135 straipsnį) šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (306 EUR).

► Suma, skiriama piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 bazinės socialinės išmokos dydžio (2052 EUR).

Dokumentai, reikalingi finansinei paramai gauti:

 • Prašymas (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • 2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • 3. Giminystės ryšį su mirusiu (žuvusiu) asmeniu įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas ar kita);
 • 4. Mirusio (žuvusio) mirties liudijimas;
 • Laidojančio asmens pažyma apie pajamas;
 • Dokumentai įrodantys mirusio (žuvusio) asmens palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas*;
 • Kiti dokumentai atsižvelgiant į aplinkybes.

* Palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos – tai palaikų parengimo (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ir kita); palaikų parvežimo karste ar urnoje; dokumentų, susijusių su palaikų parvežimu, sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo išlaidos.

KREIPTIS DĖL PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) PALAIKAMS PARVEŽTI

► Dėl finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikų parvežimui į Lietuvos Respubliką gali kreiptis mirusio (žuvusio) asmens šeimos nariai arba jo artimieji giminaičiai (pagal LR Civilinio kodekso 3.135 straipsnį).

 ► Dėl finansinės paramos kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Informacija teikiama – tel. (8 528) 55 709, el. p. soc.parama@trakai.lt ).

Daugiau informacijos apie finansinę paramą užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikų parvežimui į Lietuvos Respubliką galima rasti:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarime Nr. 618 “Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo”.

VIENKARTINĖ SOCIALINĖ PARAMA

Vienkartinės pašalpos skyrimo atvejai:

 • stichinės nelaimės (gaisro, potvynio, audros, liūties, pūgos ir pan.), nukentėjus nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam būstui (butui, namui, kolektyvinio sodo namui ar sodybai, jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito jiems nuosavybės teise priklausančio būsto, būsto dalies) ar ūkiniam pastatui (tvartui, kluonui, malkinei, vasaros virtuvei, kiemo rūsiui ar kitam pastatui);

Stichinės nelaimės atveju vienkartinė pašalpa skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo stichinės nelaimės atsitikimo;

 • Asmenims, grįžusiems iš pataisos namų, kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigų.
 • Ligos (prioritetas teikiamas onkologijos ligomis sergantiems, sunkios operacijos ar traumos atveju);
 • Kitais ekstremalios (socialinės) situacijos atvejais, įtakojančiais vienkartinės socialinės paramos būtinumą.

Vienkartinės pašalpos dydis

► Stichinės nelaimės atveju, atsižvelgiant į objekto paskirtį ir patirtus materialinius nuostolius:

 • nukentėjus gyvenamajam būstui (butui, namui, kolektyvinio sodo namui ar sodybai, jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito jiems nuosavybės teisė priklausančio būsto, būsto dalies) – 5-15 VRP dydžio (510 - 1530 EUR);
 • nukentėjus ūkiniam pastatui (tvartui, kluonui, malkinei, vasaros virtuvei, kiemo rūsiui ar kitam pastatui) – 2-4 VRP dydžio (204 - 408 EUR).

► Asmeniui, grįžusiam iš pataisos namų, kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigos:

 • pirmą kartą atlikus bausmę pataisos namuose ar grįžus iš kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigos – 1 VRP dydžio (102 EUR);
 • antrą ar paskesniais kartais atlikus bausmę pataisos namuose ar grįžus iš kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigos –  0,5 VRP dydžio (51 EUR).

► Ligos (pablogėjus sveikatos būklei, operacijos ar traumos) atveju – 0,5 - 1,5 VRP dydžio (51 – 153 EUR).

► Kitais socialinės situacijos atvejais:

 • skurdo, benamystės, asmens tapatybės dokumentų vagystės ir jų sutvarkymo –0,5 - 1 VRP dydžio (51 - 102 EUR);
 • 100 ir daugiau metų sukakties proga – iki 1,5 VRP dydžio (153 EUR);
 • įsiskolinimui už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį ir (ar)  elektros energiją padengti, pervedant lėšas šilumą būsto šildymui, geriamąjį ir karštą vandenį bei elektros energiją  tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose - iki 1 VRP dydžio;
 • kitais atvejais – iki 1 VRP dydžio (102 EUR).

Vienkartinės pašalpos teikimo būdai

► Vienkartinė pašalpa teikiama pinigais;

► Vienkartinė pašalpa teikiama nepinigine forma, kai žinoma, kad asmuo arba šeima negali efektyviai naudoti pinigus.

Dokumentai, reikalingi vienkartinei pašalpai gauti:

 • Prašymas (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • Pensininko, invalido ar neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • Vaikų gimimo liudijimai, santuokos liudijimo, mirties liudijimo, ištuokos liudijimo kopijos.
 • Asmens (šeimos narių) pažymos apie gaunamas pajamas;
 • Pažymos apie specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymą kopija;
 • Sprendimo dėl didelių specialiųjų poreikių lygio nustatymo kopija;
 • Pažyma iš priešgaisrinės apsaugos tarnybos;
 • Pažyma iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos – išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją, receptai, čekiai, sąskaitos, kompensuojamų vaistų paso kopija ir pan.;
 • Pažyma iš policijos (apie vagystės atvejį);
 • pažymos iš įkalinimo įstaigos apie bausmės atlikimą kopija;
 • dokumentai (pažymos, sąskaitos ir pan.) patvirtinantis turimą įsiskolinimą už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį bei elektros energiją;
 • Buities tyrimo aktas, kurį surašo socialinis darbuotojas seniūnijoje;
 • Kiti dokumentai pagal Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pareikalavimą.

Dėl vienkartinės pašalpos reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramo skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba skyriaus specialistą socialiniam darbui (dirbančiam seniūnijoje) pagal savo gyvenamąją vietą. Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 709, (8 528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt .

Daugiau informacijos apie vienkartinės pašalpos skyrimą galima rasti:

1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendime Nr. S1-25 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS

► Ši parama skiriama:

 • Asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 EUR) per mėnesį;
 • Kitais atvejais, atsiradus papildomoms išlaidoms (asmens neįgalumo ar sunkios ligos, stichinės nelaimės bei kitais atvejais), kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 2 valstybės remiamų dydžių (204 EUR) per mėnesį, patikrinus ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Dokumentai, reikalingi paramai maisto produktais gauti:

 • Prašymas (prašymo formą galima atsisiųsti čia).
 • Pažymos apie visų šeimos narių gaunamas pajamas už 3 mėnesius iki kreipimosi dėl paramos arba kreipimosi dėl paramos mėnesio gautas pajamas.
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

KREIPTIS DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS

 ► Dėl paramos maisto produktais reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba skyriaus specialistą socialiniam darbui (dirbančiam seniūnijoje) pagal savo gyvenamąją vietą. Informacija teikiama - tel. (8 528) 58 316 el.p. soc.parama@trakai.lt .

Daugiau informacijos apie paramą maisto produktais galima rasti:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 31 d. įsakyme Nr. A1-60 „Dėl 2014 – 2020 metų iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakyme Nr. A1-68 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų, finansuojamų pagal laikinąją tvarką, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

3.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakyme Nr. A1- 367 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų, finansuojamų pagal laikinąją tvarką, antrojo finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 26 d. įsakyme Nr. A1- 113 „Dėl 2014 – 2020 metų iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. EPSF-2014-V-01-01 patvirtinimo“;

4. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakyme Nr. P2-608 „Dėl paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims tvarkos patvirtinimo“.