Trakų rajono savivaldybė - Naujienos:Kvietimas teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimui gauti

Trakų rajono

savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė

Strateginiai planai

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     

Nevyriausybinės org.

Neformalus jaunimas

Kvietimas teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimui gauti
2017-08-11

Kviečiame Trakų rajono savivaldybės seniūnijų registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.


Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. S1-149 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos gali būti teikiamos pagal kiekvienoje seniūnijoje (8 seniūnijos) išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniu sprendimu patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas, tenkinančias viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

Aukštadvario seniūnija – kultūrinė ir švietėjiška veikla, bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Grendavės seniūnija – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Lentvario seniūnija – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Onuškio seniūnija – bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Paluknio seniūnija – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Rūdiškių seniūnija – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Senųjų Trakų seniūnija – bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Trakų seniūnija – kultūrinė ir švietėjiška veikla, bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Paraiškų priėmimas ir vertinimas

1. Pareiškėjai užpildo paraiškos formą, nurodytą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. S1-149, 1 priede ir prie jos prideda visus dokumentus, nurodytus paraiškos formoje.

2. Paraiškas ir paraiškos priedus pasirašo pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas).

3. Paraiška pildoma kompiuteriu, pateikiama įrišta arba įsegta viename spausdintame paraiškos egzemplioriuje, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruojamas.

4. Projektų paraiškos su lydraščiu gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas, patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra) arba registruotu paštu, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

4.1.Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei Pareiškėjo pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija (tel. nr., el. pašto adresas).

5. Projektų paraiškos ir su lydraščiu priimamos ir užregistruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo langelyje iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. (įskaitytinai) adresu Vytauto g. 33, Trakai.

6. Užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingai už Priemonę valstybės tarnautojai (Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei Loretai Buividavičiūtei), kuri per 3 darbo dienas nuo paraiškų gavimo dienos gautas paraiškas registruoja ir įvertina, ar:

6.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

6.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

6.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

6.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti.

7. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė L. Buividavičiūtė perduoda užregistruotas paraiškas ir informaciją apie pareiškėjų atitiktį Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytiems kriterijams vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai.

8. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina, ar:

8.1. numatomos vykdyti veiklos atitinka išplėstinių seniūnaičių sueigų nustatytas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas;

8.2. neviršytas paraiškai nustatytas maksimalus lėšų limitas;

8.3. tinkamai numatytos lėšos projektui administruoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

8.4. numatomos lėšos atitinka planuojamas įgyvendinti veiklas;

8.5. projektą vykdantys asmenys turi pakankamą kompetenciją įgyvendinti projektą;

8.6. įgyvendinant projektą dalyvauja savanoriai.

9. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

9.1. bendruomeninių organizacijų projektams;

9.2. organizacijų partneryste grįstoms veikloms;

9.3. projektams, į kurių veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai.

10. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių, dalyvavusių posėdyje, balsų ir kuriems užteko savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

11. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingai Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei L. Buividavičiūtei, kuri juos per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) gavimo dienos paskelbia viešai Savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose.

11. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos procedūros nagrinėja Savivaldybės administracija. Institucijų sprendimai, veiksmai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Su organizacija (-omis) (Projektų vykdytojais), kurios paraiškose planuojamos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį (-is).

13. Visi išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sekretorius. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiai yra atviri.

14. Trakų rajono savivaldybė negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, susijusių su Priemonės įgyvendinimu.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiają specialistę L. Buividavičiūtę (tel. 8 528 58 323, el. paštas loreta.buividaviciute@trakai.lt, 206 kab.

Dokumentai:
 
Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis
 
 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

komentarų nėra
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam