Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
Trakų rajono savivaldybės administracijos nuostatai

                               PATVIRTINTA

                                                                Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                           2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. S1-54 

TRAKŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šie nuostatai nustato Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama - administracija), kaip savivaldybės įstaigos sandarą ir darbo organizavimo tvarką.

2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos  savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos ir tarybos kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymaisbei šiais nuostatais.

3.  Administracijos santykiai su valstybės institucijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Administracija nėra pavaldi valstybės institucijoms.

4.   Administracija turi juridinio asmens statusą, sąskaitų bankuose antspaudą su savivaldybės herbu ir pavadinimu „Trakų rajono savivaldybės administracija“, blanką.

5.   Administracija, kaip juridinis asmuo, gali būti ieškovas, atsakovas ir tretysis asmuo teismuose. Administracijos vardu veikia ir jai atstovauja administracijos direktorius (pavaduotojas) arba jo įgalioti asmenys, kiti savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, kiti valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia  viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Administracijos direktorius yra vykdomoji savivaldybės institucija.

6. Administracija įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir tarybos sprendimų nustatyta tvarka valdo savivaldybės turtą ir lėšas, disponuoja valstybės, tarybos perduotais pagrindiniais ir apyvartiniais fondais, iš fizinių ir juridinių asmenų teisėtai įsigytu labdaros ar kitu būdu perduotu turtu ir lėšomis.

7. Administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

  Administracijos buveinės adresas — Vytauto g. 33, LT - 21106 Trakai.

II.  BENDROJI ADMINISTRACIJOS KOMPETENCIJA

8. Savivaldybės administracija:

8.1. sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų ir savivaldybės institucijų pavestas funkcijas;

8.2. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

8.3. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų;

8.4. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

8.5. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

8.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

8.7. atlieka mero, tarybos narių, tarybos kolegijos ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą; 

8.8. vykdo kitas Vietos savivaldos įstatymu numatytas (savarankiškąsias, priskirtąsias, valstybines ir sutartines) funkcijas.

III. ADMINISTRACIJOS SANDARA

9. Administracijos struktūra:

9.1. savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų) bei kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

9.2. savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.  Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai - seniūnijos gali  turėti  sąskaitas  bankuose;

9.3. administracijos organizacinė struktūra vykdo savivaldybės ir valstybės suteiktas funkcijas; administracijos sudėtyje yra skyriai, į skyrių sudėtį įeinančios ir atskiros tarnybos, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

9.4.  struktūriniams padaliniams vadovauja vadovai (vedėjai), seniūnijoms — seniūnai;

9.5. struktūriniai padaliniai gali turėti savo antspaudą su pavadinimu „Trakų rajono savivaldybės administracijos skyrius, tarnyba, seniūnija“, blanką;

9.6. administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą ir vidinę struktūrą nustato jų nuostatai. Administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių-seniūnijų veiklos nuostatus tvirtina administracijos direktorius;

9.7. administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas atskiru tarybos sprendimu;

9.8.  administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai palaiko tarpusavio ryšius taip, kad galėtų vykdyti savo  administracines funkcijas kaip visuma.

 10.  Administracijos direktorius:

10.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

10.2. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už savivaldybės administracijos vidaus  administravimą  savivaldybės  administracijoje;

10.3.   administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;

10.4. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

10.5.  įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

 10.6. organizuoja savivaldybės viešojo administravimo įstaigų tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

 10.7. įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

10.8. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas tarybai ir merui;

10.9. įgyvendina visus savivaldybės valdybai ir merui kitų įstatymų priskirtus vykdomuosius įgaliojimus iki tų įstatymų pakeitimo;

10.10. kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

 11. Atstovavimas ir pavadavimas:

11.1. meras potvarkiu gali įgalioti administracijos direktorių (pavaduotoją)  ar struktūrinių padalinių vedėjus, seniūnus ir kitus tarnautojus atstovauti savivaldybei jų kompetencijos klausimais;

11.2. meras potvarkiu gali įgalioti administracijos direktorių (pavaduotoją) ar struktūrinių  padalinių vadovus (vedėjus), seniūnus, ar kitus tarnautojus atstovauti merui jo kompetencijos klausimais; administracijos struktūrinių padalinių vedėjus, seniūnus jų atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu pavaduoja pagal pareiginius nuostatus numatyti arba  administracijos direktoriaus įsakymu skirti tarnautojai;

11.3. dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo ar administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia savivaldybės taryba;

11.4. pasibaigus tarybos įgaliojimams, baigiasi savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo (jeigu ši pareigybė įsteigta) kadencija. Jei jie į šias pareigas nepaskiriami naujai kadencijai, išmokamos atitinkamai jų dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos.

12. Administracijos tarnautojai:

12.1. administracijos valstybės tarnautojai negali būti tarybos, kurią jie aptarnauja, nariais. Išrinkus administracijos valstybės tarnautoją tarybos nariu, jis privalo atsisakyti darbo administracijoje iki pirmosios naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio dienos arba apsispręsti dėl darbo taryboje;

12.2. jų kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių nuostatai, tarnautojų pareigybių aprašymai, pareiginiai nuostatai.

IV.  ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Administracijas savo darbą planuoja metams (gali būti numatytas trumpesnis laiko tarpas).

14. Administracijos struktūrinių padalinių vadovų (vedėjų), seniūnų pasitarimai:

 14.1. administracijos struktūrinių padalinių vadovų (vedėjų), seniūnų pasitarimai organizuojami esant reikalui. Pasitarimo dieną ir laiką nustato administracijos direktorius;

14.2.  pasitarimuose dalyvauja visi struktūrinių padalinių vadovai (vedėjai), seniūnai arba jų įgalioti  asmenys;

14.3.  pasitarimuose struktūrinių padalinių vadovai, vedėjai, seniūnai atsiskaito, ar laiku vykdomos užduotys, informuoja apie artimiausius darbus, tarybos komitetams pateiktus klausimus ir komitetų priimtus sprendimus. Prireikus, administracijos direktorius kai kuriems klausimams nagrinėti numato papildomus pasitarimus ir darbų vykdytojus;

14.4. pasitarimuose sprendimus priima ir jų vykdymą kontroliuoja administracijos direktorius. Administracijos direktoriaus sprendimų kai kurių klausimų sprendimų kontrolė gali būti pavesta konkrečiam asmeniui;

14.5.  administracija gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius seniūnijose.

15. Gyventojų pasiūlymų, prašymų bei skundų nagrinėjimas ir interesantų priėmimas:

15.1. gyventojų pasiūlymai, prašymai, bei skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais;

15.2.  gyventojų pasiūlymai, prašymai bei skundai  raštu priimami ir registruojami mero priimamajame ir administracijos direktoriaus  sekretoriate. Su mero ar administracijos direktoriaus (pavaduotojo) rezoliucija perduodami struktūriniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams  pagal jų kompetenciją. Anoniminė korespondencija nenagrinėjama;

15.3. gyventojų prašymus ir skundus, kuriuose skundžiami administracijos tarnautojų veiksmai, nagrinėja administracijos direktorius arba jo sudaryta komisija;

15.4.  administracija privalo nustatyti gyventojų priėmimo laiką;

15.5. gyventojų pasiūlymų, prašymų bei skundų nagrinėjimo, gyventojų priėmimo tvarką nustato administracijos direktorius ir teikia merui tvirtinti;

15.6.  administracija analizuoja ir apibendrina gyventojų pasiūlymus, prašymus bei skundus priėmimo metu ir pateikia informaciją administracijos direktoriui (pavaduotojui);

15.7.  nagrinėjant gyventojų pasiūlymus, prašymus ir skundus užtikrinamas konfidencialumas.

16.  Tarybos narių paklausimų nagrinėjimas:

16.1. paklausimai (klausimai), adresuoti administracijai, registruojami raštinės nustatyta tvarka ir perduodami administracijos direktoriui (pavaduotojui);

16.2.  administracijos direktorius (pavaduotojas)  perduoda paklausimą (klausimą) struktūrinio padalinio vedėjui ar konkrečiam tarnautojui  atsakymui raštu  parengti;

16.3.  administracija į perduotus paklausimus privalo atsakyti tarybos nario pageidaujama forma, Tarybos veiklos reglamentu nustatyta tvarka. Jeigu administracija negali nustatytu laiku atsakyti į paklausimą, privalo raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, bet ne vėlesnį kaip mėnuo nuo paklausimo gavimo.

17.  Sprendimų projektų ir klausimų pateikimo nagrinėti savivaldybės institucijoms tvarka:

17.1.  administracijos direktorius ir administracijos struktūrinių padalinių vedėjai ar kiti tarnautojai  teikia tarybai,  tarybos kolegijai ir merui svarstyti klausimus, kurie priskirti jų kompetencijai;

17.2.  administracijos direktorius ir administracijos struktūrinių padalinių vedėjai ar kiti tarnautojai gali teikti merui, tarybos kolegijai  siūlymus padėti spręsti jų kompetencijai nepriskirtus klausimus, jei jų negali išspręsti savarankiškai arba kartu su kitais struktūriniais, struktūriniais teritoriniais padaliniais, valstybinėmis ar savivaldybės institucijomis, įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis;

17.3. administracijos rašte, kituose dokumentuose, pristatomojoje kalboje prie sprendimo ar potvarkio (kito dokumento ar rašto) turi būti išdėstyta problemos esmė, pagrįsta, kodėl būtina priimti šį sprendimą ar potvarkį (kitą dokumentą ar raštą), prireikus pridedami reikiami skaičiavimai bei  išlaidų sąmatos ir siūlomo sprendimo ar potvarkio (kito dokumento ar rašto) prognozuojami įgyvendinimo rezultatai, taip pat nurodyti savivaldybės administracijos ir kitų savivaldybės bei valstybės institucijų tarnautojai, su kuriais suderintas projektas. Sprendimų ar potvarkių projektai gali turi būti suderinami su suinteresuotais struktūriniais, struktūriniais teritoriniais padaliniais ir kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

17.4. savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, kiti tarnautojai yra asmeniškai atsakingi už jų parengtų ir pateiktų merui, tarybos kolegijai ir tarybai svarstyti sprendimų ir potvarkių (kitų dokumentų ar raštų) projektų ar atitinkamų pasiūlymų pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą. Teikiami merui, tarybos kolegijai,  tarybai svarstyti  sprendimų ir potvarkių (kitų dokumentų ar raštų) projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus;

17.5. teikiamų sprendimų ir potvarkių (kitų dokumentų ar raštų) projektai arba pasiūlymai dėl atitinkamų klausimų sprendimo, nagrinėjantys kitų administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių valdymo sritį, interesus ar kompetenciją, turi būti su jais suderinti arba gauta kita  /jų /  nuomonė pateiktu derinti klausimu;

17.6. neturėdamas galimybės visiškai suderinti teikiamą merui, tarybos kolegijai svarstyti bei spręsti sprendimo ar potvarkio (kito dokumento ar rašto) projektą arba atitinkamą pasiūlymą, administracijos struktūrinio padalinio vedėjas ar kitas tarnautojas nustatyta tvarka kartu pateikia informaciją apie nesuderintus klausimus, pagrįsdamas, kodėl netikslinga atsižvelgti į projekto iniciatorių pasiūlymus;

17.7. sprendimų ir potvarkių (kitų dokumentų ar raštų) projektus, taip pat atitinkamus pasiūlymus, pateiktus svarstyti bei spręsti nesilaikant šiuose nuostatuose nurodytų reikalavimų, savivaldybės administracijos direktorius grąžina pateikusiems juos struktūriniams padaliniams teikiamai įforminti ir suderinti. Grąžinami ir tie raštai, kurie neturi atitinkamų administracijos struktūrinių padalinių  arba savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų derinimų pagal jų kompetenciją;

17.8. atsižvelgiant į tai, jog negalima nagrinėti prašymų dėl papildomų lėšų skyrimo, kol nesuformuoti lėšų šaltiniai, nustatoma tokia šių prašymų nagrinėjimo ir sprendimo tvarka:

 17.8.1. Taryba, gavusi administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo paprastai juos  svarsto po to, kai būna sudarytos pirmojo pusmečio ir devynių mėnesių savivaldybės biudžeto vykdymo apyskaitos;

  17.8.2. Finansų ir ekonomikos skyrius, išnagrinėjęs gautus prašymus, parengia atitinkamą tarybos sprendimo projektą ir atsižvelgdamas į šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytą tvarką, pateikia jį svarstyti tarybai. Kartu pateikiama informacija apie siūlomus netenkinti administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų organizacijų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo. Priimdama sprendimą, taryba  atsižvelgia į Biudžeto ir finansų  komiteto pasiūlymus dėl papildomų lėšų skyrimo ir dėl netenkinimų prašymų (šis sprendimas įforminamas tarybos posėdžio protokole).

17.9.  administracijos direktorius (pavaduotojas) pasirašo siunčiamus raštus administracijos struktūriniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams, savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kuriuose pranešama apie mero nurodymus bei pavedimus ir jų negalima įforminti bendrąja tvarka, kuriuose prašoma pateikti informaciją, reikalingą pavedimams įvykdyti, primenama apie laiku neįvykdytus mero, administracijos direktoriaus (pavaduotojo) pavedimus, taip pat siųsti suderinti arba nuomonei pareikšti jų parengtus sprendimų, potvarkių projektus, grąžinti (persiųsti) gautus ne pagal priklausomybę dokumentus, susirašinėti  su gyventojais dėl jų laiškuose iškeltų klausimų sprendimo.

18.  Pranešimas apie gaunamus dokumentus ir savo kompetencijos klausimų nagrinėjimas:

18.1.  administracijos struktūrinių padalinių vadovai (vedėjai), kiti tarnautojai apie gautus raštus, telegramas bei kitus dokumentus, kuriuose keliami vietinės reikšmės ar kiti principiniai klausimai, operatyviai praneša merui ar mero pavaduotojui, administracijos direktoriui (pavaduotojui).Pasiūlymai teikiami paprastai tik dėl galutinio sprendimo, prireikus siūlomi ir kiti sprendimo variantai;

18.2.  pasitarimuose mero, administracijos direktoriaus priimti sprendimai paprastai įforminami protokolais, o protokolų nuorašai ar išrašai išsiunčiami vykdytojams ir kitiems adresatams;

18.3.  administracijos direktoriaus pasirašyti pavedimai išsiunčiami vykdytojams ir kitiems adresatams  ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai jie pasirašomi;

18.4.  mero pavedimai administracijos struktūrinių padalinių vedėjams, kitiems tarnautojams (neatsižvelgiant į tai, kuriame dokumente jie pateikti) turi būti įvykdomi per 14 darbo dienų nuo jų gavimo, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

  Administracijos direktorius, administracijos struktūrinio, struktūrinio teritorinio padalinio vadovai, vedėjai, kiti tarnautojai asmeniškai atsako, kad deramai ir laiku būtų įvykdyti administracijai ar jos struktūriniam, struktūriniam teritoriniam padaliniui, savivaldybės įmonei, įstaigai, organizacijai duoti mero pavedimai.

  Pavedimų įvykdymo laikas gali būti pratęstas tik išimtinais atvejais, jei administracijos direktorius, administracijos struktūrinio padalinio vedėjas, kiti tarnautojai, seniūnas, iš anksto (raštiškai) pateikia merui prašymą, argumentuodamas, kodėl būtina pratęsti pavedimo įvykdymo laiką (prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos).

  Tokios pat tvarkos laikomasi ir tuo atveju, kai pavedimus pasirašo administracijos direktorius;

18.5.  jeigu pavedimas duotas keliems vykdytojams, atsakingas už jį vykdytojas (jis pavedime nurodomas pirmasis) privalo organizuoti šio pavedimo vykdymą. Kiti vykdytojai yra vienodai su juo atsakingi už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku ir atsakingo vykdytojo reikalavimu Pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame iškelti klausimai arba į jį atsakyta iš esmės administratoriaus pasirašyti pavedimai išsiunčiami vykdytojams ir kitiems adresatams paprastai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai jie pasirašomi.

19. Įstatymų nustatyta tvarka vykdomas valstybės tarnautojų vertinimas ir taikant tuos pačius vertinimo reikalavimus, vykdoma darbuotojų atestacija.

  V. ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ, STRUKTŪRINIŲ  TERITORINIŲ PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ

20.  Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių - seniūnijų ir į struktūrinius neįeinančių viešojo administravimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą kontroliuoja administracijos direktorius.

21. Administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, seniūnai, kiti tarnautojai mero arba administracijos  direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.

22.  Administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių sprendimus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams, tarybos ir tarybos kolegijos sprendimams ir mero potvarkiams, turi teisę panaikinti taryba.

23. Administracijos struktūriniai padaliniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti Seimo priimti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai, tarybos, tarybos kolegijos sprendimai bei mero potvarkiai įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

24. Savivaldybės institucijų sprendimų ir mero potvarkių (kitų dokumentų ir raštų) vykdymą ir administracijos direktoriaus (pavaduotojo) pavedimų apskaitą apibendrina ir kontroliuoja administracijos direktorius (pavaduotojas) arba jo (jų) įgaliotas asmuo.

VI. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

25. Atostogų, komandiruočių metu, susirgus ar kitais atvejais administracijos direktorių pavaduoja pavaduotojas.

26. Tarybai (mero teikimu) priėmus sprendimą dėl administracijos direktoriaus (pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, buvęs administracijos direktorius tarybos sprendime nurodytu laiku ir dalyvaujant merui turi perduoti reikalus naujam administracijos direktoriui (pavaduotojui) ar kitam tarybos (mero  teikimu) įgaliotam asmeniui.

27.  Perduodant reikalus, sudaroma komisija ir surašomas perdavimo-priėmimo aktas.

28. Reikalų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, tvirtina meras.

  Jeigu reikalus perduodantis arba juos priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

29. Reikalų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių  vienas lieka merui ir kitas ¾ reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs administracijos direktorius  (pavaduotojas) turi teisę gauti akto kopiją.

30. Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių, reikalų perdavimo- priėmimo tvarką reglamentuoja administracijos padalinių nuostatai ir kiti  teisės aktai.

YII.  ADMINISTRACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

31. Administracijos ir administracijos tvarkomų asignavimų bei programų išlaidų sąmatų vykdymo kontrolę, savivaldybės turto tikslingo bei efektyvaus panaudojimo kontrolę atlieka savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.

                                                 _______________________________________

 

Trakų rajono  savivaldybės administracijos nuostatai (76.5 kb)

 

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė