Iš viso rezultatų:

2020 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo pakeitimai

2020-05-11
2020 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo pakeitimai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 9 d. įsakymu NR. V-679 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti esminiai 2020 metų brandos egzaminų pakeitimai:

1. 2020 brandos egzaminai vyks pagal pakeistą ir jau švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 10 d. Nr. V-555 patvirtintą tvarkaraštį. Pagrindinė sesija bus vykdoma birželio– liepos mėnesiais, pakartotinė – liepos–rugpjūčio mėnesiais.

2.. Mokiniai, buvę mokiniai, išoriniai kandidatai su pakeistu tvarkaraščiu ir Tvarkos aprašo pakeitimais susipažinti turi iki gegužės 15 d. elektroniniu būdu (el. laiškais, dienynais).

3. Visi kandidatai gali atsisakyti laikyti kai kurių pasirinktų brandos egzaminų. Tą turi padaryti iki gegužės 18 d. t. y. pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus nebus įrašytas. Eksternui, iki gegužės 18 dienos bazinės mokyklos vadovui pareiškusiam atsisakymą laikyti pasirinktą egzaminą, įmoka už egzaminą grąžinama.

4. Mūsų savivaldybėje, nors ir pakeistomis vykdymo sąlygomis, egzaminų centrai, patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. P2E- 833, nebus keičiami.

5. Egzaminų centruose turės būti sudarytos tinkamos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai. Šalia įėjimų į egzaminų centrus, patalpas, kuriose vykdomi brandos egzaminai, bus sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai. Jei egzamino metu kompiuteriais, žodynais naudosis keli kandidatai, tai kaskart pasinaudojus kandidatams, liečiamas jų paviršius turės būti dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo arba naudojimuisi skiriamos vienkartinės pirštinės.

6. Brandos egzaminų vykdymo grupėse kandidatų skaičius po 9, o informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino – 6. Jeigu egzaminai vyks salėse, kabinetuose, kur daugiau nei 9 kandidatų grupė, tai juose turės būti iki 50 asmenų (su vykdytojais), išlaikytas 2 m. atstumas tarp visų asmenų ir 1 asmeniui skirta ne mažiau 10 kv. metrų patalpų ploto.

7. Kandidatai į egzaminų centrus privalės atvykti su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (asmens tapatybės kortele, pasu arba leidimu gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimu, kiekvieno egzamino vykdymo instrukcijoje leidžiamomis naudotis egzamino metu priemonėmis. Jei bus privalomas apsaugos priemonių dėvėjimas viešoje vietoje numatytas karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose visi asmenys, atvykstantys į egzaminų centrus, privalės dėvėti nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis (veido kaukėmis, respiratoriais ar kt.) ir guminėmis pirštinėmis, galės turėti vienkartines asmenines stiklinaites atsigerti arba buteliuką su vandeniu (jeigu nenorės naudotis parengtais egzaminų vykdymo centruose vandens aparatais ir vienkartinėmis stiklinėmis). Kandidatai galės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar)  vienkartines pirštines, jeigu tokios pareigos reglamentuojantys teisės aktai nenumatytų.

8. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino metu, jeigu naudosis keli kandidatai žodynais, jie bus dezinfekuojami arba galima bus pasikeisti vienkartines pirštines.

9. Vykdytojai, klijuodami vykdymo protokolų ir kandidatų atsakymo lapų lipdukus, galės tai daryti su pirštinėm arba, jeigu su pirštinėm nepatogu, dezinfekuoti rankas skysčiu. Egzaminų vykdytojai užtikrins tvarką patalpoje nuo brandos egzamino pradžios iki pabaigos, stebės kandidatus iš skirtingų vietų, ilgesnį laiką nestovės vienoje vietoje, stengsis išlaikyti ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą nuo kitų asmenų, vengs artimo kontakto, trunkančio ilgiau kaip 15 min., tarp patalpoje esančių asmenų mažesniu kaip 2 m atstumu,

10. Atvykusių į egzaminą asmenų temperatūra matuoti nenumatyta.

11. Visi kandidatai, vykdytojai, egzamino priežiūrą vykdantys asmenys, atvykstantys į egzamino centrą turės atsivežti užpildytas ir pasirašytas deklaracijas apie sveikatos būklę ir pateikti įeidami į egzaminų centrus (deklaracijos rekomenduojama forma bus gimnazijų ir egzamino centro KELTO sistemoje).

12. Po Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, brandos egzaminų vykdymo instrukcijos bus taip pat pakeistos. 

Su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintais Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo keitimais galima susipažinti švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://www.smm.lt skyriuje „Teisės aktai“. 

Visų savivaldybės gimnazijų abiturientai, buvę mokiniai ir išoriniai kandidatai 2020 m. laikys anksčiau minėtu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose egzaminų centruose:

 

Eil.

Nr.

Egzamino pavadinimas, data,

savaitės diena

Egzamino tipas

Egzaminų centrai (kandidatų skaičius egzamino centre)

Kandidatų, laikančių egzaminus egzaminų centruose, mokyklų pavadinimai (kandidatų skaičius)

1

2

3

4

1.

Anglų kalba,

2020-06-22, 23

(kalbėjimo dalis)

pirmadienis

 ir

2020-07-09-01

trečiadienis

Valstybinis

1. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (68), (80):

1.1. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (9);

1.2. Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius (3).

2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija(0), (76):

2.1. Aukštadvario gimnazija (4);

2.2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (4);

2.3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (28);

2.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (9);

2.5. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1);

2.6. Rūdiškių gimnazija (17);

2.7.Trakų suaugusiųjų mokymo centras (4);

2.8. Trakų gimnazija (9).

2.

Rusų (užsienio) kalba,

2020-06-23

(kalbėjimo dalis)

antradienis

ir

2020-07-17,

penktadienis

Valstybinis

Trakų gimnazija (5), (59):

1. Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius (1).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (17).

3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (4).

4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (7).

5. Rūdiškių gimnazija (2).

6. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (17).

7. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (6).

3.

Informacinės technologijos,

2020-07-13,

pirmadienis

Valstybinis

Aukštadvario gimnazija (0), (16):

1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (1).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (4).

3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (2).

4. Rūdiškių gimnazija (3).

5. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (5).

6. Trakų gimnazija (1).

4.

Lietuvių kalba ir literatūra,

2020-06-29,

pirmadienis

Valstybinis

Mokyklinis

1.Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (63), (88):

1.1. Aukštadvario gimnazija (2);

1.2. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (8);

1.3. Trakų gimnazija (15).

2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (0),(64):

2.1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (29);

2.2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (4);

2.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1);

2.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (3);

2.5. Rūdiškių gimnazija (19);

2.6. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (8).

1. Aukštadvario gimnazija (4), (44):

1.1. Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius (35);

1.2. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (5).

2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (1), (26):

2.1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (11);

2.2. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (9);

2.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (5).

3. Trakų gimnazija (3) (94):

3.1. Rūdiškių gimnazija (3);

3.2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (10);

3.3. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (78).

5.

Matematika,

2020-07-03,

penktadienis

Valstybinis

1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (23), (60):

1.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (4);

1.2. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (7);

1.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (3);

1.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (5);

1.5. Rūdiškių gimnazija (16);

1.6. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).

2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (56), (74):

2.1. Aukštadvario gimnazija (3);

2.4. Trakų gimnazija (15).

6.

Geografija,

2020-07-15,

trečiadienis

Valstybinis

Trakų gimnazija (0), (30):

1. Aukštadvario gimnazija (1)

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (2).

3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (4).

4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).

5. Rūdiškių gimnazija (6).

6. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (16).

7.

Istorija,

2020-07-07,

antradienis

Valstybinis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (37), (81):

1. Aukštadvario gimnazija (1).

2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (4).

3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (13).

4. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (5).

5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (2).

6. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1).

7. Rūdiškių gimnazija (13).

8. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).

9. Trakų gimnazija (3).

8.

Biologija,

2020-07-09,

ketvirtadienis

Valstybinis

Trakų gimnazija (3), (31):

1. Aukštadvario gimnazija (4).

2. Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius (1).

3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (6).

4. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (4).

5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).

6. Rūdiškių gimnazija (1).

7. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (9).

8. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).

9.

Fizika

2020-07-21,

antradienis

Valstybinis

Trakų gimnazija (0), (15):

1. Lentvario „Versmės“ (1).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (2).

3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (1).

4. Rūdiškių gimnazija (4).

5. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (7).

10.

Chemija

2020-07-20

pirmadienis

Valstybinis

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija (4):

1. Trakų gimnazija (1).

2. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (1).

3. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (2).

11.

Gimtoji rusų kalba

2020-07-10,

penktadienis

 

Mokyklinis

II,III dalys

Lentvario „Versmės“ gimnazija (3), (3)

12.

Lenkų (gimtoji) kalba,

2019-07-10,

penktadienis

Mokyklinis

II,III dalys

Trakų gimnazija (15), (21):

Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (6).

Trakų rajono savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                         Regina Žukienė

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis