Iš viso rezultatų:

Skelbiamas 2018 m. vaikų socializcijos programų rėmimo konkursas

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. P2E-219 paskelbtas Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas.

Konkurso paraiškų teikimo laikas iki 2018 m. balandžio 23 d.

Konkurse gali dalyvauti:

Švietimo, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos formą (Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo 1 priedas).

Užpildyta paraiška teikiama 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius turi būti įrištas arba įsegtas, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos, organizacijos spaudu voką ir su lydimuoju raštu registruota Savivaldybėje. Kitas egzempliorius teikiamas el. p. rasa.bliujute@trakai.lt

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

• programos teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija;

• programos teikėjo įstatų (nuostatų) kopija;

• programos vadovo gyvenimo aprašymas(CV);

• higienos pasas (stacionarioms stovykloms);

• rekomendacijos.

Prioritetai teikiami programoms:

• skatinančioms vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvą;

• aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų;

• numatančioms bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis;

• įtraukiančioms vaikus iš kitų įstaigų ir organizacijų;

• numatančioms ilgesnės nei 5 dienų trukmės veiklą;

• tęstinėms;

• turinčioms kitų finansavimo šaltinių;

• numatančioms užimti vaikus iš globos namų ir socialinės rizikos šeimų;

• į kurių veiklas integruojamos alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos temos.

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos forma (pridedama)

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas (pridedama)

Atgal