Iš viso rezultatų:

Alsakėlių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0245, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TRAKŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
ĮSAKYMASDĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. 46KPĮ-126-(14.46.125 E.)Trakai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu,  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D- 476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3, 16 ir 19 punktais, veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įgaliojimą Nr. 1Į-108-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“ bei atsižvelgdamas į pil. M.V. 2019 m. spalio 29 d. prašymą (paslaugos byla Nr. KPZP- KPZP-67373):1. Nustatau kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:1.1. planuojama teritorija: Alsakėlių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0245, plotas – 0,5500 ha;1.2. planavimo tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą;1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;1.4. planavimo organizatorius: M.V.2. Nurodau planavimo organizatoriui vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 20 –22 punktais:2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas išTrakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Taisyklių 23 punkte nurodytų institucijų;3. P a ž y m i u, kad Trakų rajono savivaldybės administracijai, ar kitoms atsakingoms institucijoms nepritarus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimui, šiuo įsakymu pradėta procedūra gali būti nutraukta.Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Vedėjas Donatas Matijoška

Priedai

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis