Iš viso rezultatų:

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

  1. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 €) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
  2. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio  (160 €) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
  3. Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (160 €) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas arba jo mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

  • vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes*:

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. prašymas išmokai gauti; SP-3+(B)+forma GLOBOS IŠMOKA;  SP-1 forma

3. dokumentai, patvirtinantys išlaikymo vaikui priteisimą ar mokėjimą;

4. globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;

5. pažymos iš švietimo įstaigų, kai asmenys mokosi;

6. šeimynos, nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba vaikų socialinės globos įstaigos registravimo dokumentai;

7. mokyklos pažyma, kai vaikas mokosi ir yra išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) mokyklos bendrabutyje, socializacijos centre;

8. kiti dokumentai**.

  • Tais atvejais, kai globa nustatoma vaikui, kuriam dar nėra sukakę pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka gimus vaikui už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta, ši 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440€) vienkartinė išmoka skiriama vaiko globėjui.Tais atvejais, kai globa nustatoma vaikui, kuriam dar nėra sukakę pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka gimus vaikui už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta, ši 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440€) vienkartinė išmoka skiriama vaiko globėjui.
  • Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų globojamam vaikui išmoka vaikui skiriama tokia pačia tvarka, kaip ir bendrai gyvenančių asmenų auginamam vaikui. 

* Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys ar reikalinga informacija yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose ir savivaldybės administracija minėtus duomenis ir informaciją gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
** Kiti dokumentai atsižvelgiant i aplinkybes reikalingi išmokoms skirti.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis