*alt_site_homepage_image*

Kviečiame parengtam Strategijos projektui teikti pastabas ir pasiūlymus Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistei el. paštu loreta.bareviciene@vilnius.lt iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai)

Vilniaus miesto tvarios plėtros strategija rengiama ir įgyvendinama siekiant integruotai spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkos bei klimato kaitos iššūkius. Strategija įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos finansavimą, vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėmis. 

Vilniaus miesto tvarios plėtros strategija įgyvendinama vientisumo kriterijų atitinkančioje teritorijoje, kuri apima gyvenamąsias vietoves Vilniaus miesto savivaldybėje bei nustatytas gyvenamąsias vietoves Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse (šios Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijos Strategijoje yra vadinamos priemiesčiais). Į Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos veiksmų plano projektą įtraukti ir veiksmai, kurie bus įgyvendinami Vilniaus rajono bei Trakų rajono savivaldybių teritorijose, patenkančiose į nustatytą Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos teritoriją. Bendras Strategijoje numatomas miesto ir priemiesčio teritorijos plotas užima 538 kv. km, iš kurių 401 kv. km Vilniaus miestas, 137 kv. km sudaro priemiesčio teritorija. Teritorija nustatyta Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 5 priede.

Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos tikslas – gyventojų gyvenimo kokybės tolygus gerinimas. Strategijos tikslui pasiekti nustatyti 3 uždaviniai: didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą, gerinti švietimo paslaugų prieinamumą, didinti visuomenės sveikatos prevencinių paslaugų pasiūlą. Uždaviniams įgyvendinti yra planuojama 17 veiksmų, kurių detali informacija yra pateikta Strategijos įgyvendinimo veiksmų plano projekte.

Vilniaus miesto tvarios plėtros strategija bus tvirtinama Vilniaus miesto, Trakų rajonų bei Vilniaus rajono savivaldybių tarybose.

Su Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos projektu galima susipažinti čia:

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image