*alt_site_homepage_image*

Prašymų ir dokumentų dėl būsto pritaikymo laukiame iki 2024 metų vasario 1 d.

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu asmenims su negalia pagal jų poreikius susijusius statybos darbus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas savarankiškai ir saugiai patekti į būstą, judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Skiriamas lėšas galima panaudoti pritaikant tiek būsto vidaus, tiek išorės aplinką, o keičiant nepritaikytą būstą į pritaikytą ar iš dalies pritaikytą, pvz., kai parduodamas asmeniui su negalia nepritaikytas būstas ir perkamas pritaikytas ar iš dalies pritaikytas, gali būti padengiamas kainų skirtumas. 

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys su negalia, jeigu jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti arba negauna ilgalaikės socialinės globos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje socialinės globos įstaigoje, arba negauna paliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje įstaigoje, ir kuriems nustatytas:

 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų; 
 • arba judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis; 
 • arba individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios;
 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo.

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas aukščiau nurodytiems asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 • asmenims iki 18 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 • asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus pritaikomam būstui:

 • Jei būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, jis turi būti asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas (baigtumas turi būti tarp 80 ir 100 proc.);
 • Jei būstas nepriklauso pačiam asmeniui su negalia, būsto savininkas turi sutikti su būsto pritaikymu asmeniui su negalia;
 • Nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.

Kai negalią turinčiam asmeniui yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, tuomet prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Sutikimo gavimą organizuoja savivaldybė.

Yra numatyta galimybė gauti kompensaciją būsto keitimui, kai parduodamas asmeniui su negalia nepritaikytas būstas ir perkamas pritaikytas ar iš dalies pritaikytas būstas. Tokiu atveju skirtumas gali būti padengiamas visiškai ar iš dalies. Jei perkamas iš dalies pritaikytas būstas, likusius būsto pritaikymo darbus asmuo gali organizuoti savarankiškai arba juos organizuoja savivaldybė (https://socmin.lrv.lt)

Prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo ar asmens atstovas. Kokius dokumentus ar jų kopijas pateikti kartu su prašymu, nurodyta Prašymo formoje.

Prašymų ir dokumentų būsto pritaikymui 2024 m. laukiame iki š. m. vasario 1 d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (1 kabinetas) (Birutės g. 28, Trakai) arba elektroniniu būdu (prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Telefonas pasiteirauti: +370 67077305, +370 528 58 316, el. p. galina.bartkeviciene@trakai.lt

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e/asr

Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image