*alt_site_homepage_image*

Kviečiame tapti partneriu įgyvendinant pažangos priemonę „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“

Naujienos

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr.09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo partnerių atranką.

Atranka vykdoma vadovaujantis partnerių atrankos aprašu, su kuriuo galite susipažinti čia.

Priemonės tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių (toliau – NEET), tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Tikslinės grupės:

  • Mažiau galimybių turintis jaunimas (MGT).
  • Neaktyvūs jauni žmonės (NEET).

Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Galimi partneriai – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga ir (arba) kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, kuris veikia kaip atvirasis jaunimo centras ir atitinka Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d.  įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ patvirtintas Rekomendacijas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (toliau – Rekomendacijos AJC), atrinktas šiame Apraše nustatyta tvarka.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2023 m. spalio 2 d. 17:00 val.

Partnerių įgyvendinamos veiklos programos vykdymo laikotarpis – nuo Projekto sutarties pasirašymo dienos iki 2027 m. gruodžio 31 d., bet dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu iki 2029 m. liepos 31 d.

Informaciją ir konsultacijas su atranka susijusiais klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus projektų ir programų vadovė Ramunė Rinkūnienė (el. pašto adresas ramune.rinkuniene@jra.lt, tel. +37060501626). Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės veiklos programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Parengta pagal Jaunimo reikalų agentūros informaciją

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image