*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021  m. vasario  12 d. įsakymu Nr. P2E- 106 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Trakų rajono savivaldybės administracijoje teikimo vidiniu pranešimų kanalu ir jos valdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/95567a40bf7a11eba2bad9a0748ee64d

Vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu pranešimus gali teikti esami ir buvę Trakų rajono savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai bei asmenys, susiję su Trakų rajono savivaldybės administracija sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.)

Siekiant nustatyti korupcijos apraiškas, užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir apginti viešąjį interesą vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu teikiami pranešimai apie pažeidimus Trakų rajono savivaldybės administracijoje dėl:

• pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,

• kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,

• neteisėto veiklos finansavimo,

• neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,

• turto įgijimo neteisėtu būdu,

• padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,

• kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Savivaldybe.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimus Trakų rajono savivaldybės administracijoje gali pateikti vienu iš šių būdų:

• atsiųsdamas pranešimą Administracijai paštu adresu Vytauto g. 33, 21106 Trakai. Siunčiant pranešimą paštu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“; 

• tiesiogiai kreipdamasis į Kompetentingą subjektą (Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, tel. (8 528) 58 314, el. paštas – dokumentai@trakai.lt, Administracijos darbo valandomis.

Jeigu apie pažeidimą Administracijoje praneša asmuo, kuriam gali būti taikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos, jis informaciją pateikia užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą“ arba pateikia laisvos formos pranešimą, kuriame nurodo, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu bei šiame laisvos formos pranešime nurodo šiuos duomenis:

1. asmuo, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą jis padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

2. sužinojimo apie pažeidimą data ir konkrečios faktinės aplinkybės;

3. asmens, pranešančio apie pažeidimą Administracijoje, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kontaktiniai duomenys korespondencijai gauti ir kiti duomenys ryšiui palaikyti;

4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;

5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

6. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko šio Aprašo 9 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, požymius.

Pranešėjui neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio Aprašo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą Administracijoje, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Pranešėjas už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad pranešėjas negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga

Korupcijos prevencija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image