*alt_site_homepage_image*

Aptarta socialinių paslaugų ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi plėtra Trakų rajone

Naujienos

Balandžio 17 d. Trakų rajono savivaldybės posėdžių salėje buvo aptarta socialinių paslaugų ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi plėtra rajone. Susitikime dalyvavo savivaldybės vicemerai Jonas Kietavičius, Jolanta Abucevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigienė ir tėveliai, kurių vaikai šiuo metu mokosi Trakų rajono švietimo įstaigų specialiosiose klasėse bei Vilniaus specialiosiose mokyklose (Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre ir „Atgajos“ specialiojoje mokykloje). Vicemeras Jonas Kietavičius išsamiai pristatė specialiųjų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo galimybių spektrą ir pabrėžė, kad savivaldybė užtikrins šių mokinių iš visų rajono seniūnijų pavėžėjimą, įstaigų vadovai papasakojo apie galimas teikti paslaugas, buvo atsakyta į tėvų klausimus.

Teisiniai dokumentai, reglamentuojantys mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi, numato palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą. Įtraukusis ugdymas – kiekvieno mokinio kokybiškas ugdymas, apimantis ugdymo turinio, jo organizavimo, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo sritis. Vadovaujantis įtraukties principu, švietimo sistemoje neturi likti kliūčių individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis tam tikrus dalykus specialiose klasėse arba kartu su savo bendraamžiais klasėse.

Savivaldybė siekia atliepti didėjantį švietimo pagalbos mokiniui poreikį. Visose rajono mokyklose steigiamos reikiamų specialistų pareigybės, tačiau dalis etatų yra neužimti, nes pagrindinė priežastis – pagalbos specialistų trūkumas darbo rinkoje (trūksta psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų).

Gimnazijos, pagrindinės ir pradinės mokyklos renovuotos, aplinkos pritaikytos arba dalinai pritaikytos vaikams su fizine negalia, įrengti pandusai, pritaikyti tualetai, kai kuriose yra liftai, keltuvai.

Nuo rugsėjo 1 d. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos patalpose bus steigiamas naujas socialinių paslaugų centras mokyklinio amžiaus ir mokyklą baigusiems mokiniams, kuriems bus teikiamos įvairios specialistų paslaugos (kineziterapeuto, psichologo ir kt.).

Taip pat atidaroma specialioji klasė Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje. Sudarome tėveliams sąlygas rinktis ir gauti kompleksines paslaugas (ugdymo ir užimtumą po ugdymo) vienoje vietoje.

Savivaldybė, atsižvelgiant į mokinių amžių ir specialiuosius ugdymosi poreikius, siūlo šias pasirinkimo galimybes:

  • Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje ugdytis (1–8 klasėse) specialioje klasėje ir gauti socialines paslaugas po ugdymo tose pačiose patalpose (Trakų g. 66A, Senieji Trakai, tel. +370 528 66235);
  • ugdytis mokyklose pagal gyvenamąją vietą, o paslaugas gauti socialinių paslaugų centre Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos patalpose (Trakų g. 66A, Senieji Trakai, tel. +370 698 83616);
  • Trakų suaugusiųjų mokymo centre (Birutės g. 42, Trakai, tel. +370 528 51619) priimami mokiniai į Socialinių įgūdžių klases.

Pagal šią programą kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (po 10 kl.). Programos trukmė 3 metai.

Baigęs socialinių įgūdžių ugdymo programą mokinys išsilavinimo neįgyja, tačiau pagal galias ir gebėjimus įgyja kalbines, kultūrines, socialines, bendrąsias kompetencijas ir profesinių kompetencijų pradmenis. Išduodami vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai.

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

 

Nuotraukoje: Susitikimo dalyviai, 2024 m. balandžio 17 d. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image