Iš viso rezultatų:

Asmens mirties registravimas, užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita

 Informacija teikiama Civilinės metrikacijos skyriuje, Vytauto g. 33, Trakai. Atsakingas asmuo specialistė Zofija Abucevič, tel. 8 (528) 58 322, el. p. zofija.abucevic@trakai.lt

• Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo arba laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytu mirties aktu.

• Asmeniui, kreipiantis dėl užsienio valstybėje įregistruotos mirties apskaitos, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami:
1. prašymas;
2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MEP informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninio ryšio priemonėmis;
3. mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas (mirties liudijimas, mirties akto įrašo išrašas, forma C pagal Konvenciją ar kitas dokumentas);
4. kiti dokumentai (pvz., jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas).

SVARBU. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys mirties faktą, gali būti nelegalizuoti ar nepatvirtinti pažyma (Apostille). Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

Prašymų formos
Prašymas apskaityti užsienio valstybeje įregistruotą mirtį

Asmens mirties registravimas ir užsienio valstybėje įregistruotų mirčių įtraukimas į apskaitą registruojami neatlygintinai.

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis