Iš viso rezultatų:

Sporto projektų finansavimas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Kviečiame susipažinti su 2021 m. gegužės 14 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P3E-92 ,,DĖL 2021 M.TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO“.

Iki gegužės 28 d. sporto projektų vykdytojai kviečiami sudaryti 2021 m. Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Užpildytas sutartis ir patikslintas sąmatas derinimui siųskite el. paštu brigita.abuceviciute@trakai.lt. Suderintas sutartis su sąmatom, 2 egz. pateikti Trakų rajono savivaldybės priėmime arba skanuotus failus su parašais siųsti el. paštu brigita.abuceviciute@trakai.lt

Sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso tvarka nurodyta Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-60 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“.

Įvykdžius projektą per 1 mėn., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., projekto vykdytojas turi atsiskaityti už projekto įgyvendinimą bei skirtų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo bei Apskaitos skyriams sutartyje nustatyta tvarka.

Konkurse gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybėje vykdantys veiklą juridiniai asmenys, išskyrus: organizacijos, kurių steigėja yra savivaldybė (bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai, savivaldybės biudžetinės įstaigos), nacionalinio lygio sporto įstaigos (sporto šakų federacijos/sąjungos) bei pelno siekiančios organizacijos.

Finansuojamos veiklos prioritetai:

  1. rajono seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų sporto renginiai;
  2. olimpinių sporto šakų plėtojimas;
  3. sveikatingumo skatinimo renginiai;
  4. moksleivių ir jaunimo užimtumas.

Viena organizacija sporto projektų konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką atskiroms projekto priemonėms:

  1. organizuoti sporto ir sveikatingumo skatinimo renginius, akcijas, užimtumo stovyklas;
  2. rajono tradiciniams sporto renginiams;
  3. tarptautiniams sporto renginiams rajone;
  4. sporto klubų atstovavimui rajonui šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

SVARBU! PIRMUMO TEISĖ SUTEIKIAMA PAREIŠKĖJAMS, TURINTIEMS PAPILDOMUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS, PAGRĮSTUS TAI PATVIRTINANČIAIS DOKUMENTAIS

 Dokumentai:

Konkurso nuostatai

1. Paraiškos forma;

2. Projekto vertinimo forma;

3. Sutarties forma;

3.1. B-1 sutarties priedas;

4. Projekto ataskaitos forma;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma;

6. Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinės forma;

 Paraiškas galima teikti el. p. brigita.abuceviciute@trakai.lt ir dokumentai@trakai.lt (siųsti reikia į abu paštus). Informacija pasiteirauti: Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Brigita Abucevičiūtė, tel. 8 (528) 55 557 arba el.paštu brigita.abuceviciute@trakai.lt

 

Sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų finansavimas:

2014 m. skirtas finansavimas

2015 m. skirtas finansavimas

2016 m. skirtas finansavimas

2017 m. skirtas finansavimas

2018 m. skirtas finansavimas

2019 m. skirtas finansavimas

2020 m. skirtas finansavimas

2021 m. skirtas finansavimas

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis