*alt_site_homepage_image*

Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

  1. reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;
  2. iškaboje pateikiama informacija.

Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

Leidimo įrengti išorinę reklamą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo procedūrą vykdo ir organizuoja Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius. Atsakingas asmuo – Aneta Bubelevičienė, el.p.  [email protected], tel. Nr. (8 528) 21 872, +370 672 77942.

Leidimas, kurį elektroniniu parašu pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, išduodamas „Doclogix“ sistemoje ir paskelbiamas per Licencijų informacinę sistemą interneto svetainėje www.licencijavimas.lt. Leidimas, išduotas sistemoje ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu, kitos formos dokumentai nerengiami ir neišduodami.

Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. S1E-73 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų nustatyta tvarka.

Įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose leidžiama tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose teritorijose – gavus saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą.

Pateikiami šie dokumentai:

1. paraiška gauti leidimą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo(fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas; informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas; kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus; turimo leidimo išdavimo data ir numeris (kai baigiasi turimo leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują leidimą);

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Kai reklama įrengiama ant daugiabučių ir gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, pateikiami Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantys šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą (Teisės aktų nustatyta tvarka įformintų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pasirašytų protokolų kopijos);

3. reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai planuojama įrengti reklamą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus tipinio dydžio ir turinio reklamos įrengimo projektus.

Projektą sudaro:

3.1. aiškinamasis raštas;

3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

3.3. reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

3.4. reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

3.5. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

4. jei reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą;

5. Tais atvejais, kai reklaminis įrenginys yra statinys ar jam įrengti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti projektuojamas ir statomas ar įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų projektavimą, statybą, architektūrą, žemės naudojimą ir tvarkymą, teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis.

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779
  2. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. S1E-73 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo"
  3. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1871
  4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733
  5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image