*alt_site_homepage_image*

2023–2024 m. m.

BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIŲ PATIKRINIMŲ AKTUALIJOS

 • 2023 m. lapkričio pabaigoje Nacionalinė švietimo agentūra pradės nuotolinių renginių ciklą „Dalyko valstybinio brandos egzamino pristatymas“.Susitikimuose bus aptariami valstybiniai brandos egzaminų užduočių aprašai, vykdymo instrukcijos, tarpinių patikrinimų ir egzaminų užduočių pavyzdžiai bei kiti aktualūs klausimai. Renginių grafikas ir prisijungimo nuorodos:

https://www.nsa.smm.lt/2023/11/08/mokytojams-nuotoliniu-renginiu-ciklas-dalyko-valstybinio-brandos-egzamino-pristatymas/

 • Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad tinklalapyje

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/2024-2025-m-pasiekimu-patikrinimai/tarpiniu-patikrinimu-vykdymo-instrukciju-projektai/ yra paskelbtas lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo ir kitų mokomųjų dalykų elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų projektai. Kviečiame susipažinti ir teikti siūlymus.

INFORMACIJA DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ APRAŠŲ IR TARPINIŲ PATIKRINIMŲ

Informuojame, kad Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) patvirtino matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų, kalbų ir visuomeninio ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašus.

Juose nustatyta, kokio pobūdžio užduotys bus pateiktos per tarpinius patikrinimus, kuriuos šiais mokslo metais laikys III gimnazijos klasės mokiniai, ir kokios bus brandos egzaminų užduotys ateinančiais mokslo metais.

Mokytojų ir mokinių patogumui pagal dalykų grupes suskaidyti aprašai nustato tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių specifiką ir pobūdį, taškų sumą ir jų paskirstymą pagal pasiekimų lygius, trukmę, užduoties pateikimą, priemones ir kandidatų atliktų užduočių vertinimą.

Patvirtinus užduočių aprašus, bus ruošiamos tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijos, bus tvirtinami vertinimo kriterijai. Tarpinių patikrinimų atliktos užduotys bus vertinamos automatiškai, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo metu.

Pagal patvirtintą tvarkaraštį matematikos tarpiniai patikrinimai vyks kovo 13–14 d., lietuvių kalbos ir literatūros – balandžio 2-5 d. Kiti tarpiniai patikrinimai vyks kovą – gegužę.

Pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą sudarys kalbėjimo užduotis, kai kandidatui reikės pristatyti pateiktą publicistinį tekstą ir padiskutuoti teksto tema. Taigi, kalbėjimo užduotis tampa lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino dalimi.

Kartu su matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų užduočių aprašais pateikiamas matematikos formulių rinkinys, chemijos lentelių rinkinys, fizikos formulės ir pagrindinės konstantos.

Pirmosios užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) tarpinį patikrinimą sudarys dvi dalys: skaitymo ir klausymo. Siekiant užtikrinti geresnę įrašo klausymosi kokybę, kandidatai klausymo užduotis girdės tik per ausines. Tuo pačiu tai leis kiekvienam individualiai pasirinkti laiką, kuriuo metu jam jos klausytis. Užsienio kalbos egzaminų sąraše nebeliko rusų kalbos.

Į naujuosius užduočių aprašus įtrauktos ekonomikos ir verslumo bei filosofijos tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduotys. Šie mokomieji dalykai nuo šių mokslo metų papildė vidurinio ugdymo programą.

Remiantis aprašų projektais NŠA parengė tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pavyzdžius. Jie paskelbti NŠA interneto svetainėje bei informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt), kurioje užduotis galima atlikti praktiškai.

Parengti užduočių pavyzdžiai mokytojus ir mokinius supažindina su tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių struktūra, vertinimo principais ir kriterijais. Tai turėtų padėti geriau pasiruošti artėjantiems pokyčiams.

Tikrosios tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduotys rengiamos pagal bendrąsias programas, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio ugdymo turinio kaitos ypatumus. Ugdymo procese nenagrinėtas mokymo turinys neįtraukiamas.

Tarpinio patikrinimo metu galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo – to užtenka, kad egzaminas būtų išlaikytas. Mokinys, surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, ateis į valstybinį egzaminą žinodamas, kad egzaminas jau išlaikytas, kad ir kiek taškų per jį gaus.

Šių metų III klasės gimnazistams tarpinius patikrinimus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo dalį, bus galima perlaikyti ir pasirinkti geresnį vertinimą.

Valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai parengti ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo 2023–2024 mokslo metų pradėjus mokyti pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo programas.

Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų, kalbų ir visuomeninio ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai paskelbti  Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/2024-2025-m-pasiekimu-patikrinimai/

KAS ŽINOTINA ABITURIENTAMS, EKSTERNAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR VIENUOLIKTOKAMS

Abiturientai, buvę mokiniai, eksternai, norintys laikyti 2024 metais brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu, juos turi pasirinkti ir pateikti prašymus iki š. m. lapkričio 24 d. Prašymus apie pasirinktus brandos egzaminus teikia:

 • IV gimnazijų klasių mokiniai savo mokyklų direktoriams,
 • buvę mokiniai – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui,
 • eksternai – 2023–2024 mokslo metų bazinės Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriui.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymus pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Šiais metais galioja du brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai:

 • Nauja redakcija išdėstytas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-1188, kuris aktualus IV gimnazijos klasių mokiniams (dvyliktokams);
 • Naujai parengtas Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-1187 – III gimnazijos klasių mokiniams (šiemetiniams vienuoliktokams) ir 2025 metų abiturientams.

Nauja redakcija išdėstytame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše 2024 metų laidos abiturientams esminių pokyčių nenumatyta, visi mokykliniai ir valstybiniai brandos egzaminai vyks kaip ir iki šiol. Tik tautinių mažumų mokyklų abiturientai, pasirinkę lenkų kalbos ir literatūros egzaminą, laikys valstybinį brandos egzaminą, o ne mokyklinį kaip ankstesniais metais. Gimnazijų, kurių nuostatuose įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokinys prašyme dėl pasirinktų brandos egzaminų papildomai galės nurodyti, ar planuoja perlaikyti 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės kaip ir pernai – birželio 5 d. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu, o baigsis birželio 25 d. vokiečių kalbos valstybiniu brandos egzaminu.

Naujame Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra numatyta nemažai naujovių. Juo vadovausis 2025 metų laidos abiturientai, šiemetiniai vienuoliktokai. Kokios gi svarbesnės aktualijos:

 • Viena iš naujovių, kad III gimnazijų klasių (2023–2024 mokslo metų vienuoliktokai) ateinančių metų pavasarį laikys tarpinius patikrinimus. Po metų jiems dar bus sudaryta galimybė perlaikyti tarpinį patikrinimą. Bet tokia galimybė bus tik vienerius metus. Beveik visi tarpiniai patikrinimai vyks kovo mėnesį, lietuvių kalbos ir literatūros – balandžio 2–5 dienomis, o istorijos – gegužės 7 d.
 • Prašymų dėl dalyvavimo tarpiniuose patikrinimuose vienuoliktokams teikti mokyklos direktoriui nereikės. Tarpinius patikrinimus mokiniai laikys tų vidurinio ugdymo programos dalykų, kurių mokosi. Buvę mokiniai ir eksternai laikys tik pasirinktų valstybinių brandos egzaminų dalykų tarpinius patikrinimus. Visiems III gimnazijos klasių mokiniams bus sudaryta galimybė laikyti tarpinius patikrinimus ir prašymai dėl atsisakymo laikyti tarpinius patikrinimus nebus priimami.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmąjį ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą III gimnazijos klasės mokiniai laikys tradiciniu būdu. Kitų dalykų tarpiniai patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu, kai mokiniai nustatytu laiku tarpiniame patikrinime dalyvaus tarpinio patikrinimo centre ir, naudodami informacines komunikacijos technologijas, užduotis atliks elektroninėje erdvėje.
 • Tarpinius patikrinimus III ir IV gimnazijos klasės mokiniai ir buvę mokiniai, laikys mokykloje, kurioje mokosi/mokėsi išskyrus atvejį, jei mokykloje trūktų patalpų tarpiniams patikrinimams vykdyti.
 • Tvarkos apraše nustatyti kai kurių mokomųjų dalykų egzaminų nauji pavadinimai: pvz. lietuvių kalbos ir literatūros A, lietuvių kalbos ir literatūros B, matematikos A, matematikos B. ir kt.
 • Mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) tarpinį patikrinimą ir brandos egzaminą laikys pagal tai, kurio bendrojo ar išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos vidurinio ugdymo bendrąją programą mokėsi.
 • IV ir III gimnazijos klasių mokiniai galės rinktis ir laikyti brandos darbą, tačiau jis nebus prilyginamas brandos egzaminui.

Mokiniai savo mokyklose turi būti susipažinę su vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, aukščiau minėtais tvarkos aprašais, dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcija, valstybinio brandos egzamino užduoties aprašu, šių dokumentų pakeitimais. Tai turėtų būti fiksuota vidurinio ugdymo mokytojo dienyno arba vidurinio ugdymo dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.

Su detalesne informacija dėl 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminų, tarpinių patikrinimų organizavimo galima susipažinti minėtuose tvarkos aprašuose, kuriuos galima rasti:

Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/,

Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320 ir savo mokyklose bei jų interneto svetainėse.

Informacija dėl 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminų bazinės mokyklos

Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2023 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ PAGRINDINĖ SESIJA PRASIDĖJO

Birželio 5 d. startavo brandos egzaminų pagrindinė sesija. Ji prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniu ir valstybiniu brandos egzaminais ir baigsis birželio 27 d. muzikologijos mokykliniu brandos egzaminu. Ką svarbu žinoti apie egzaminus ir jų laikymo tvarką?

Kada ir kur bus laikomi egzaminai?  

Egzaminai bus laikomi egzaminų centruose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. ŠIE-52. Išsamesnę informaciją, kur ir kokį egzaminą laikyti, pateiks mokyklos administracija:

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2023 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO CENTRAI

Kada reikia atvykti į egzaminą?

Visi egzaminai prasidės 9.00 val., tačiau atvykti reikia ne vėliau 8.30 val., nes 8.45 val. jau reikia būti egzamino patalpoje. Vėlavimas gali sukelti papildomą stresą, tiek kandidatams (abiturientams, buvusiems mokiniams, išoriniams kandidatams, laikantiems egzaminus), tiek egzaminų vykdytojams ir gali įtakoti rezultatams.

Ką atvykus laikyti egzaminą reikia turėti su savimi.

 • Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gali būti ir vairuotojo pažymėjimas). 
 • Rašymo priemonių: kelis juodai rašančius rašiklius, pieštuką ir trintuką ir egzaminų vykdymo instrukcijose numatytas priemones. Ne juodai rašančiu rašikliu pateikti atsakymai vertinami kaip neteisingi. 
 • Geriamojo vandens. 

Kuo bus galima naudotis per egzaminą?

 • skaičiuotuvu be tekstinės atminties (per matematikos egzaminą);
 • braižybos ir matavimo įrankiais (liniuote, matlankiu per matematikos egzaminą);
 • formulių sąrašu (per matematikos egzaminą);
 • periodine elementų lentele (per chemijos egzaminą);
 • tirpumo lentele, metalų įtampų eile bei konstantomis (per chemijos egzaminą);
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynu (per lietuvių k. egzaminą);
 • suskaitmenintais privalomų autorių kūriniais (per lietuvių k. egzaminą, bet tik iki 20 min.). 

Ruošiantis egzaminams patarimai kandidatams:

 • Pasistengti keltis, mokytis ir eiti miegoti panašiu metu. Dažnai daryti pertraukas.
 • Pakankamai išsimiegoti, gerai maitintis, būti fiziškai aktyviu – vaikščioti, sportuoti. Fizinis aktyvumas padeda sumažinti įtapą, susikaupti mokantis. 
 • Tik atsipalaidavęs, neįsitempęs žmogus gali kuo geriausiai panaudoti turimą potencialą. 
 • Nebijoti klausti net ir paprasčiausių dalykų. Jei kažkas nesuprantama ar nežinoma, kreiptis pagalbos į mokytoją, tėvus ar draugus. Susipažinti su egzamino eiga – tai padeda sumažinti nerimą. 
 • Susidaryti realų išmoktų žinių pasikartojimo planą. Planavimas, žinojimas ir aiškumas teikia saugumo. 
 • Jei ką tik išlaikytas egzaminas ir netrukus reikės laikyti kitą, gali būti sunku „persijungti“. Nesmerkti savęs, jei kažkas nelabai pavyksta. Pasistengti galvoti apie tai, kas nekelia streso. 
 • Kai nerimas ir stresas dėl praėjusio egzamino atslūgs, galima imtis naujos užduoties – pradėti ruoštis artėjančiam egzaminui. 
 • Atskirti mokymąsi nuo laisvalaikio. Leisti sau sąmoningai „išsijungti“ po dienos mokymosi ir sutelkti mintis į kitus dalykus, nesvarbu, kaip tą dieną sekėsi mokytis.
 • Rasti laiko įdomioms veikloms. Nesvarbu, kiek turi išmokti, stengtis rasti truputį laiko tam, kas patinka, pavyzdžiui, skaityti, klausytis muzikos, žiūrėti serialą, kalbėtis, sportuoti.
 • Apdovanoti save tuo, kas patinka ir nesijausti dėl to kaltu. 

2023 m. valstybinių brandos egzaminų naujienos

Šiemet brandos egzaminus išlaikę abiturientai bus pirmieji, kurie gaus skaitmeninius brandos atestatus. Abiturientai skaitmeninius brandos atestatus galės peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti patys, jei jiems reikės popierinio dokumento. Norint atestatą gauti anksčiau, nebereikės laukti, kol baigsis brandos egzaminų sesija, užteks išlaikyti pasirinktus egzaminus. Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas abiturientams nereikia teikti popierinių dokumentų, nes priėmimas vyksta per Bendrojo priėmimo informacinę sistemą.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – mokinys galėjo rinktis savo nuožiūra.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turės teisę tik tie moksleiviai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Egzaminų rinkimosi tendencijos nesiskiria nuo ankstesnių metų. Kaip ir pernai, norintys laikyti valstybinius brandos egzaminus dažniausiai rinkosi anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus.

Visa informacija, aktuali šių metų abiturientams, skelbiama:

NŠA interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/;

NŠA feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/nsa.smm/?locale=lt_LT;

Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 28 d. – liepos 13 d. Jos rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 17 d

2022–2023 m. m.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informacija dėl 2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo ir bazinės mokyklos

2022–2023 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

2021–2022 m. m.

Trakų rajono 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Artėja brandos egzaminų pasirinkimo termino pabaiga

Informacija dėl 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo ir bazinės mokyklos

2021–2022 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašai (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 15 d.) 

2020–2021 m. m.

Svarbi informacija laikantiems brandos egzaminus

Konsultacijos abiturientams ir jų mokytojams

Trakų rajono 2021 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrai

Trakų rajono 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Informacija apie 2021 metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) kandidatų darbų vertintojų registraciją ir vertinimo procesą

Dėl kandidatų pasirinkimų registracijos ir niformacijos pateikimo 2020–2021 m. m.

Informacija dėl 2020–2021 m. m. brandos egzaminų pasirinkimo

2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas

2019-2020 m. m. 

2020 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo pakeitimai

2019–2020 m. m. Lietuvių klabos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 

Pakeistas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas

2019 metų abiturientų išsilavinimo įgijimas

2019 metų BE rezultatų apibendrinimas

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Svarbi informacija eksternams

2018-2019 m. m. 

Suformuoti ir paskirti Trakų rajono 2019 m. BE pagrindinės sesijos vykdymo centrai

2018 metų BE analizė

 2018-2019 m.m. menų, technologijos mokyklinių BE ir brandos darbo vykdymas

Informacija dėl 2019 metų brandos egzaminų pokyčių ir bazinės mokyklos

 2018-2019 m.m. įskaitos ir BE tvarkaraščiai

2017-2018 m. m.

Trakų rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatai

Informacija 2018 m. BE pagrindinei sesijai prasidėjus

Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros BE naudojamų suskaitmenintų privalomų programos autorių kūrinių

2018 m. BE ir PUPP užduotys bus išduodamos pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą

Informacija kandidatams apie užsienio kalbų (anglų, pranzūzų, rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo dalies vykdymą ir vertinimą

2018 metų Trakų rajono brandos egzaminų pagrindinės sesijos vykdymo centrai 

 Informacija dėl 2018 metų BE bazinės mokyklos

2018 metų BE aktualijos

Informacija abiturientams apie Lietuvių kalbos ir literatūros BE 2018 m. 

2018 metų BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų BE tvarkaraštis

2017 metų VBE lyginamoji analizė

2017 metų mokyklinių BE rezultatai

2015-2017 metų BE rezultatų palyginimai

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image