Iš viso rezultatų:

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. P2E-492 ,,Dėl Lentvario miesto bendrojo plano koregavimo‘‘ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu N. P2E-518 ,,Dėl Lentvario miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa rengiamas Lentvario miesto bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.S1-279, koregavimas. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Lentvario miesto teritorijos dalys, plotas apie 25,8 ha.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@trakai.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

  1. pakeisti Lentvario miesto teritorijos bendrojo plano privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane;
  2. patikslinti valstybinės reikšmės miškų duomenis Lentvario miesto bendrojo plano reglamentuojamuose rajonuose Š7, Š8, Š22, P23 ir P24, numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;
  3. pakoreguoti Lentvario miesto bendrojo plano sprendinius reglamentuojamuose rajonuose Š7, Š8, Š22 (grafinis priedas Nr.1); patikslinti ir praplėsti mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų teritorijų funkcines zonas; nustatyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus;
  4. pakoreguoti Lentvario miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius reglamentuojamame rajone P23 (grafinis priedas Nr.2); papildomai nustatyti mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų, visuomeninių, inžinerines infrastruktūros teritorijų ir paslaugų funkcines zonas; nustatyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
  5. pakoreguoti Lentvario miesto bendrojo plano sprendinius reglamentuojamame rajone P24 (grafinis priedas Nr.3); praplėsti miesto centrų ir pocentrių teritorijų funkcinę zoną; keisti specializuoto viešojo prioriteto objektų teritorijų funkcinę zoną į paslaugų zoną ir tikslinti zonos ribas; nustatyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.

Bendra informacija apie projektą: Rengiant bendrojo plano koregavimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Bendrojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. Nustatyta tvarka atliekamos supaprastintos teritorijų  planavimo dokumentų viešinimo procedūros. Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Lentvario miesto bendrojo plano koregavimo dokumentacija susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt .

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis