Iš viso rezultatų:

Santuokos registravimas

Santuokų registravimo ceremonijos Civilinės metrikacijos skyriaus salėje ir kabinete gali būti organizuojamos: antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais: 8.30 val. – 11.00 val., 13.00 val. –16.00 val.; penktadieniais: 8.30 val. – 11.00 val., 13.00 val. – 15.00 val.; Administracijos direktoriaus įsakymu numatytais šeštadieniais: 9.00 val. – 16.00 val.

Santuokos registravimo ceremonijos norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje gali būti organizuojamos: antradieniais, trečiadieniaisketvirtadieniais: 9.00 val. – 11.00 val., 13.30 val. –16.00 val.; penktadieniais: 9.00 val. – 11.00 val., 13.30 val. – 15.00 val.; Administracijos direktoriaus įsakymu numatytais šeštadieniais: 9.00 val. – 16.00 val.                 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. P2E-739 "Dėl santuokų registravimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašų pakeitimo" patvirtintas Santuokų registravimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (žiūrėti aprašą).

Asmenims, kreipiantis dėl santuokos registravimo, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami:

1. bendras asmenų prašymas;

2. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

3. kiti dokumentai:

• jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus;

• jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje;

4. dokumentas, patvirtinantis leidimą registruoti santuoką norinčių susituokti pasirinktoje vietoje (išduoda savininkas, valdytojas ar pan.), jei santuoka registruojama  norinčių susituokti pasirinktoje vietoje. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334, 69 punktas numato, kad santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

SVARBU. Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar šios taisyklės nenustato kitaip.

SVARBU. Pažymėtina, kad santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienio valstybėje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

SVARBU. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

SVARBU. Būsimieji sutuoktiniai, gali pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis, jie turėtų atlikti šiuos veiksmus:

1. Nuotoliniu būdu susisiekti su skyriumi dėl reikalingos informacijos suteikimo (galima santuokos registravimo data ir laikas, rinkliavos sumokėjimui būtini rekvizitai, kita aktuali informacija);

2. Užpildyti prašymą https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

SVARBU. Esamuoju laikotarpiu (kol yra paskelbtas karantinas) busimieji sutuoktiniai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroninio ryšio priemonėmis gali prašymą atsiųsti registruotu paštu adresu:

Civilinės metrikacijos skyriui, Vytauto g. 33, Trakai

Prie užpildyto ir pasirašyto prašymo būtina pridėti asmens dokumentų kopijas ir mokėjimo patvirtinimą. Prieš siunčiant prašymą būtina suderinti santuokos registravimo laiką. Netinkamai užpildyti prašymai nenagrinėjami. 

 

 Prašymų formos:
Prašymas įregistruoti santuoką

Už santuokos registravimą yra imama 20 eurų valstybės rinkliava, už santuokos registravimą norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje Trakų rajone imama 60 eurų valstybės rinkliava, įmokos kodas 52879.
Pastaba. Jei santuokos registravimo  dieną asmenys pageidauja gauti santuokos sudarymą patvirtinantį dokumentą, papildomai imama 2,90 eurų valstybės rinkliava už civilinės būklės akto įrašą liudijančio dokumento išdavimą, įmokos kodas 52879.

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS "Citadele banka" Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank" AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.   


Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
 • per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 • UAB „Elotus";
 • UAB „Mokėjimo terminalų sistemos" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 • UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;
 • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 • UAB „Mokėjimų paslaugos" spaudos kioskuose 

SVARBU. Prašome mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki mokėjimo termino pabaigos, jei mokėjimai atliekami įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.


Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • jei mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę;

Mokėjimo nurodymo paskirtyje įrašytas tekstas patikslina mokėtojo atliktos įmokos paskirtį ir įrašomas mokėtojo, atlikusio įmoką, nuožiūra.

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis