*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sėkmės g.14, Naujojo Tarpupio k., Trakų r. sav., kad. Nr. 7970/0003:1205

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis-Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (STR 1.01.03:2017, 6.1. p)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Statinio projekto vadovas Linas Gedvilas, el. p. linasglv@outlook.com , mob.tel. +370 606 12252

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Ž.K., P.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Žolynų 39, Klaipėda Tel. +370 606 12252, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus), Trakų rajono savivaldybės internetinė svetainė www.trakai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu linasglv@outlook.com, iki viešo susirinkimo dienos 2023-02-03, 16:00. 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-02-03 d., pradžia 17:00 val.

Nuotolinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE1YWYzZTctNDBiNi00NGVjLTkzZjQtYzBkNTBiN2UzMzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259c17998-04f0-47f9-be2b-4d4291435967%22%2c%22Oid%22%3a%22f5f57185-d132-4dbd-8e1e-3b073253a43a%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image