*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius:, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@trakai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas Nr. P2E-562 “Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E–59 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ koregavimo pradžios“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-RJ-79-22-735.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau - Bendrasis planas) koregavimas.

Planuojama teritorija: Trakų rajono savivaldybės teritorijos dalys (Bendrojo plano 98/i6B ir 99/i6k funkcinės zonos), apie 1081 ha.

Bendrojo plano koregavimas yra kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, nekeičiantis Bendrajame plane nustatytų vystymo krypčių, tikslų ir uždavinių.

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: įvertinus visuomenės pasiūlymus pakeisti funkcinės zonos (pramonės ir sandėliavimo) 98/i6B ir 99/i6k suplanuotos teritorijos privalomuosius naudojimo reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Bendrojo plano koregavimo koncepcija nerengiama, bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka nebus atliekama, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekami.

Viešumo užtikrinimas: viešinimas atliekamas Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės įvertinimo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija) ir baigiamasis.

Išsamesnė informacija teikiama Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai. Kontaktiniai asmenys - Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjas,  Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Povilas Montvila tel. (8  528) 58 311, el. p. [email protected], vedėjo pavaduotoja Natalja Ivanova tel. (8  528) 41024, el. p. natalja.ivanova@trakai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime aukščiau nurodytais kontaktais) ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image