*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Vinco Kudirkos gatvė, Trakai. Statinio geografinės koordinatės: X=6056600.35, Y=560129.06

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: valstybinė žemė.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Infrastruktūros inžinerija”. Projekto vadovas Andrej Beliavskij, el. paštas vitalija.inzinerija@gmail.com, tel. +370 635 45927

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, el. paštas info@trakai.lt, tel. (8 528) 55 486. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: UAB „Infrastruktūros inžinerija”; Gerosios Vilties g. 38, Vilnius; Tel.: +370 635 45927; darbo dienomis 7.00 - 15.30 val. (iš anksto susitarus). Trakų rajono savivaldybės internetinė svetainė www.trakai.lt.  

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų): el. paštu vitalija.inzinerija@gmail.com iki viešo susirinkimo dienos 2023-07-11.  

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galimybė įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą. Pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. liepos mėn 11 d., 15:00 val.    

Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI2MTAzOTEtMTBiNC00MWNkLWI5MzktMDNmODc2NGNmMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22472ca084-98be-43a7-8424-c20e19eb160e%22%2c%22Oid%22%3a%2203383af9-971a-4a18-b6b1-50e85f04d0ea%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image