*alt_site_homepage_image*

 SĄLYGOS IR IŠVADA VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIUI PROJEKTUOTI IR ĮSIRENGTI PRADEDAMOS RENGTI, GAVUS STATYTOJO (UŽSAKOVO) NUSTATYTOS FORMOS PRAŠYMĄ SU PRIDĖTAIS DOKUMENTAIS:

-Prašymas
-UAB" Trakų vandenys" prisijungimo sąlygas
-Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį
-Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos
-Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise
-Sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus
-Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo
-Įgaliojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo
-Prie asmens prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos

 Prašymai, kuriuose nenurodyta asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), el. paštas , mob.telefono numeris arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami;

Gręžinio projektą parengti, derinti ir atlikti visus kitus reikiamus veiksmus dėl gręžinio įregistravimo pagal LAND 4-99 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (nauja redakcija nuo 2021-04-30. Gręžinio vandens apsaugos zonos ribas nustatyti vadovaujantis „ Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912.


PRAŠYMO FORMA

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu dokumentai@trakai.lt

Prašymo forma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė: Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų.
Administracinės  paslauga suteikiama neatlygintinai.


GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMAS

Asmuo, norintis įregistruoti Žemės gelmių registre jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį arba jo valdomą ir (arba) naudojamą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, turi gauti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama naudoti anksčiau įrengtą gręžinį, vykdomosios institucijos pritarimą. Jis savivaldybės vykdomajai institucijai teikia paraišką dėl savivaldybės pritarimo naudoti gręžinį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, pateikia pagrįstą nuomonę dėl pritarimo ar nepritarimo naudoti gręžinį. 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:  Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymus 2021 m. gruodžio 7 d. Nr. XIV-730

-Prašymas
-Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį
-Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos
-Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise
-Sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus
-Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo
-Statybos leidimas, jai jame buvo nužymėta
-Įgaliojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo
-Prie asmens prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos

PRAŠYMO FORMA

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu dokumentai@trakai.lt

Prašymo forma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė: Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų.
Valstybinė rinkliava: per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į savivaldybę sumokama vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką:

Jei gręžinio vanduo naudojamas namų ūkio reikmėms arba nekomerciniai veiklai vykdyti -15 eurų.
Jei gręžinio vanduo naudojamas ūkinėje komercinėje veikloje, įmokos dydis priklauso nuo išteklių kiekio:
Iki 10 kubinių metrų per parą – 50 Eur vienkartinė įmoka;
10 ir daugiau , bet iki 100 kubinių metrų per parą- 500 Eur vienkartinė įmoka;
100 ir daugiau kubinių metrų per parą – 5000 Eur vienkartinė įmoka.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo kodas: 188659752

Vienkartinės įmokos kodas 63179 (Trakų savivaldybė)

Mokėtojo identifikacinis numeris (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodas, Lietuvos gyventojo — asmens kodas, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris); jei mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę;                 

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris Banko pavadinimas
LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S LT filialas
LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank"
LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image