*alt_site_homepage_image*

Mūsų rajono savivaldybėje – atvejo vadybos paslauga, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalią

Naujienos

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria asmenys su negalia, yra ne fizinės, o socialinės ir psichologinės. Trakų rajono savivaldybėje atveriama vis daugiau galimybių žmonėms su negalia. Neseniai Lentvaryje atidaryti visiškai nauji grupinio gyvenimo namai, suteikiantys negalią turintiems asmenims galimybę integraliai gyventi kasdieninį gyvenimą, skatinti savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Asmenims su negalia labai svarbu integruotis į visuomenę, jie nori ne tik bendrauti su kaimynais, lankytis renginiuose, bet ir dirbti bei užsidirbti. Plėtojant kompleksinę asmenų su negalia integraciją Trakų rajono savivaldybėje bus ugdomas asmenų savarankiškumas ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžiai bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengiamasi žengimui į atvirą darbo rinką.

Nuo 2024 m. balandžio mėnesio Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 01-018-P-0001 „Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Sostinės, Vidurio ir Vakarų regionuose“.

Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes asmeniui su psichikos ir (ar) intelekto negalia ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Viena iš numatomų projekto veiklų yra atvejo vadybos modelio taikymas psichikos ir (ar) intelekto negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas 0–55 proc. dalyvumo lygis, arba psichikos ir (ar) intelekto negalią turintiems asmenims, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis.    

Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

Taikant atvejo vadybos modelį dalyvauja:

  • psichikos ir (ar) intelekto negalią turintis asmuo;
  • asmens artimieji (globėjas (rūpintojas), jei tokius asmuo turi ir jie rūpinasi asmeniu; savivaldybės administracijos atvejo vadybininkas;
  • savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už negalios reikalų koordinavimo funkcijos ir sudarytų individualių planų įgyvendinimą;
  • atvejo komanda;
  • socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kt. paslaugų teikėjai.

Atvejo vadybos paslaugos tikslai:

  • Skatinti asmenų su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje.
  • Skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas.
  • Mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą, rūpinantis negalią turinčiuoju.
  • Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos apie projektą: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

Socialinės paramos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image