*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės abiturientų 2023 metų brandos egzaminų rezultatų apžvalga

Baigėsi 2023 metų brandos egzaminų pagrindinė ir pakartotinė sesijos. Kol nėra gautų valstybinių brandos egzaminų rezultatų oficialių protokolų, informacija pateikiama visų kandidatų: su abiturientų, išorinių kandidatų (eksternų) ir buvusių abiturientų rezultatais. Šiais metais savivaldybės gimnazijose mokėsi 263 abiturientai (2022 m. – 310), 47 mažiau nei pernai ir 60 mažiau nei 2021 m.

Šiais metais kandidatai iš viso pasirinko 735 valstybinius brandos egzaminus, laikė 692 (iš jų 20 egzaminų – eksternai ir 2 egzaminus – buvę mokiniai). Didžiausias skaičius kandidatų rinkosi ir laikė lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir matematikos valstybinius brandos egzaminus.

Nors šiemet žymiai mažesnis skaičius abiturientų nei pernai, tačiau jie pasirinko ir laikė daugiau valstybinių brandos egzaminų.

Džiugu, kad pagrindinės sesijos metu savivaldybės 5 gimnazijų (2022 m. 3, 2021 m. 5, 2020 m. 4) 6 abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 100 balų (2022 m. 4, 2021 m. 14, 2020 m. 14):

  • Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – 1 anglų kalbos;
  • Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos – 2 rusų (užsienio) kalbos;
  • Rūdiškių gimnazijos – 1 rusų (užsienio) kalbos;
  • Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos – 1 lietuvių kalbos ir literatūros;
  • Trakų gimnazijos – 1 rusų (užsienio) kalbos.

Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė daugiau kandidatų nei pernai – 176 (2022 m. – 146, 2021 m. – 143). Neišlaikiusių minėto egzamino procentas didesnis nei 2022 ir 2021 metais – 18,24 % (2022 m. – 15,75 %, 2021 m. – 13,29 %). Pernai buvo didesnis procentas kandidatų, išlaikiusių pagrindiniu lygiu (36–85 balais) ir aukštesniuoju lygiu (86–99 balais), nei šiemet.

Savivaldybės šiemetiniams kandidatams, kaip ir visos Lietuvos mokiniams, geriau sekėsi laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą nei 2022 metais. Egzaminą laikė 130 (2022 m. – 129, 2021 m. – 114) kandidatų. Šio egzamino neišlaikė šalyje 15,42 % (2022 m. – 35,41 %), Trakų rajone – 20,77 % (2022 m. – 47,29 %, 2021 m. – 21,05 %, 2020 m. – 48,36 %). Nors kandidatų, išlaikiusių egzaminą patenkinamu lygiu, procentas didesnis nei 2022 m. (2023 m. – 50 %, 2022 m. – 37,21 %), tačiau išlaikiusių pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiais procentas žymiai didesnis: pagrindiniu lygiu 2023 m. – 26,92 %, 2022 m. – 14,73 %, 2021 m. – 23,68 %, aukštesniuoju lygiu išlaikė 2,33 % (3 kandidatai), pernai – 0,7 % (vienas abiturientas) ir 2021 m. – 0,9 %. Tikėtina, kad ir ateityje pasitvirtins tendencija – procentas didės kandidatų, įveikusių matematikos valstybinio brandos egzamino pagrindinį ir aukštesnįjį lygius. Šalies kandidatams šį egzaminą sekėsi sėkmingiau laikyti, nes išlaikiusiųjų patenkinamu lygiu yra 42,03 % (2022 m. – 39,89 %), pagrindiniu lygiu – 34,37 % (2022 m. – 21,08 %), aukštesniuoju lygiu 6,93 % (2022 m. – 3,62 %).

Tradiciškai geriausiai abiturientams sekėsi laikyti pasirenkamuosius anglų ir rusų kalbų valstybinius brandos egzaminus. Anglų kalbos egzaminą laikė 150 (2022 m. 131, 2021 m. 133) kandidatų, rusų kalbos – 66 (2022 m. 60, 2021 m. 61). Lyginant 2019–2021 metų rezultatus, buvo stebima tendencija, kad minėtų užsienio kalbų egzaminų mažesnis procentas darbų, įvertintų patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas pagrindiniu lygiu (36–85 balais) bei darbų, įvertintų aukštesniuoju lygiu (86–100 balų). Tačiau 2022 m. rezultatai buvo prastesni už 2021 m. ir minėta tendencija nepasitvirtino. Šiemet anglų kalbos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 3 kandidatai, pernai – 4 (procentinė dalis: 2023 m. 2 %, 2022 m. 3,05 %, 2021 m. 3,01 %). Patenkinamu lygiu išlaikė 19,33 % (2022 m. 21,37 %, 2021 m. 15,04 %), pagrindiniu lygiu – 62 % (2022 m. 57,25 %, 2021 m. 63,16 %), aukštesniuoju lygiu – 16,67 % (2022 m. 18,32 %, 2021 m. 18,80 %). Tikėsimės, kad kitais metais dar didesniam procentui mokinių pasiseks išlaikyti anglų kalbos brandos egzaminą pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiais.

Rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą paskutinius kelerius metus išlaiko visi pasirinkusieji, nedidelis procentas kandidatų darbų įvertinti patenkinamu lygiu, vis didesnis procentas darbų, įvertintų pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiais.

Pažymėtina, kad šiemet, kaip ir pernai, mažas skaičius abiturientų rinkosi ir laikė socialinių mokslų valstybinius brandos egzaminus: istorijos – 67 (2022 m. 62, 2021 m. 78), geografijos – 34 (2022 m. 25, 2021 m. 14), ir gamtamokslinio ugdymo: biologijos, kaip ir pernai, – 50 (2021 m. 40), fizikos – 14 (2022 m. 10), chemijos – 2 (2022 m. 3, 2021 m. 2). Minėtų dalykų daugumos kandidatų darbai įvertinti patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir pagrindiniu (36–85 balais). Kandidatams istorijos valstybinį brandos egzaminą šiais metais sekėsi prasčiau laikyti nei 2022 metais, nes neišlaikė 4,48 % (2022 m. – 1,61 %, 2021 m. – 1,28 %), žymiai mažesnis procentas kandidatų išlaikė pagrindiniu lygiu (36–85 balais) – 47,76 %, 2022 m. – 62,9 %. Aukštesniojo lygio nepasiekė nei vienas kandidatas (2022 m. – 3,23 %, 2021 m. – 7,69 %). Geografijos valstybinį brandos egzaminą, kaip ir pernai, išlaikė visi laikiusieji kandidatai, patenkinamu lygiu – 32,35 % (2022 m. 28 %, 2021 m. 28,57 %), pagrindiniu lygiu – 67,65 % (2022 m. 68 %, 2021 m. 71,43 %), aukštesniuoju lygiu – 0 % (2022 m. 12 %, 2021 m. 0 %). Tą patį galima pastebėti ir dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų, tik šiais metais išlaikė visi laikiusieji egzaminą, o 2022 m. neišlaikė 6 % kandidatų. Didesnis procentas nei pernai mokinių išlaikė patenkinamu lygiu (2023 m. 47,5 %, 2022 m. 42 %, 2021 m. 27,5 %), pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu išlaikiusiųjų išliko panašus procentas kaip ir pernai (pagrindiniu – 2023 m. 52 %, 2022 m. 46 %, 2021 m. 47,5 %, aukštesniuoju lygiu – 2023 m. 0 %, 2022 m. 6 %, 2021 m. 20,0 %). Fizikos valstybinio brandos egzamino iš keturiolikos neišlaikė trys, išlaikė aukštesniuoju lygiu, kaip ir pernai, vienas (2023 m. – 7,14 %, 2022 m. – 10,0 %), kiti pasiekė patenkinamą (2023 m. – 57,14 %, 2022 m. – 50 %) ir pagrindinį (2023 m. – 14,29 %, 2022 m. – 40 %) lygius. Dviejų laikiusių chemijos valstybinį brandos egzaminą kandidatų darbai įvertinti pagrindiniu lygiu, 2022 m. iš laikiusių trijų kandidatų vieno – aukštesniuoju lygiu ir du patenkinamu lygiu (2021 m. iš dviejų kandidatų abiejų – patenkinamu lygiu).

Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą šiais metais laikė 21 kandidatas (2022 m. 9, 2021 m. 12). Egzamino neišlaikė 19,0 % (2022 m. 0 %, 2021 m. 8,33 %), patenkinamu lygiu – 57,14 % (2022 m. 44,44 %, 2021 m. 41,67 %), pagrindiniu lygiu – 19,05 % (2022 m. 44,44 %, 2021 m. 33,33 %) ir aukštesniuoju 4,76 % (2022 m. 11,11 %, 2021 m. 16,67 %).

Pažymėtina, kad kiekvienais metais savivaldybės mokinių kai kurių mokomųjų dalykų brandos egzaminų vidurkiai didesni už šalies mokinių. Šiais metais savivaldybės mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis didesnis už šalies yra chemijos, 2022 m. buvo fizikos, geografijos ir informacinių technologijų, o 2021 metais – rusų (užsienio) kalbos ir geografijos.

Pagal procentinę dalį stebima kandidatų neišlaikytų valstybinių brandos egzaminų mažėjimo arba didėjimo tendencija kas trejus metus. Kadangi šiais metais neišlaikytų VBE 3,3 % mažiau nei pernai, tai tikėtina, kad kitais metais neišlaikytų egzaminų bus dar mažiau.

Šiais metais savivaldybės mokyklų abiturientai rinkosi ir laikė mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, lenkų, rusų gimtųjų kalbų, menų ir technologijų. Mažiau abiturientų negu praeitais metais laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – 109 (2022 m. – 111, 2021 m. – 134), ir keliais abiturientais daugiau laikė lenkų gimtosios kalbos (2023 m. – 32, 2022 m. – 29, 2021 m. – 38), rusų gimtosios kalbos (2023 m. – 11, 2022 m. – 6, 2021 m. – 5), menų (2023 m. – 8, 2022 m. – 5, 2021 m. – 5) ir technologijų (2023 m. – 105, 2022 m. – 102, 2021 m. – 133, 2020 m. – 112) mokyklinius brandos egzaminus.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu neišlaikė 1,83 % (2022 m. – 0 %, 2021 m. – 2,99 %) kandidatų, 4–5 balų įvertinimus gavo 66,98 % (2022 m. – 58,56 %, 2021 m. – 49,25 %), 6–8 balų – 28,44 % (2022 m. – 36,04 %, 2021 m. – 43,29 %) ir 9–10 balų – 2,75 % (2022 m. – 5,4 %, 2021 m. – 4,48 %) mokinių. Lietuvos kandidatų darbai, įvertinti 4–5 balais, sudarė 67,14 % (2022 m. – 65,19 %, 2021 m. – 63,31 %), 6–8 balais – 26,54 % (2022 m. – 27,96 %, 2021 m. – 28,25 %), 9–10 balų – 2,21 % (2022 m. – 2,72 %, 2021 m. – 2,77 %) ir neišlaikė 4,01 % (2022 m. – 4,09 %, 2021 m. – 5,68 %).

Vienas populiariausių pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų – technologijų brandos egzaminas. Jį išlaikė visi laikiusieji (2022 m. neišlaikė 1 – 0,98 %, 2021 m. išlaikė visi laikiusieji), 4–5 balais, kaip ir pernai, įvertintų darbų nėra (2021 m. – 0,75 %), 6–8 balais – 23,81 % (2022 m. – 33,34 %, 2021 m. – 35,34 %) ir 9–10 balų – 76,19 % (2022 m. – 65,68 %, 2021 m. – 63,91 %). Lietuvos mastu mokyklinio technologijų brandos egzamino neišlaikė 0,49 % (2022 m. 0,3 %, 2021 m. 0,29 %), išlaikė 4–5 balais 6,22 % (2022 m. 7,15 %, 2021 m. 5,93 %), 6–8 balais 38,24 % (2022 m. 37,47 %, 2021 m. 38,10 %) ir 9–10 balų 55,05 % (2022 m. 55,27 %, 2021 m. 56,30 %).

Lenkų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą, kaip ir pernai, išlaikė visi mokiniai, 4–5 balais išlaikė 34,38 % (2022 m. 24,14 %, 2021 m. 5,79 %), 6–8 balais – 37,5 % (2022 m. 44,82 %, 2021 m. 52,63 %) ir 9–10 balų 28,12 % (2022 m. 31,03 %, 2021 m. 31,58 %). Lietuvoje minėto egzamino neišlaikė 0,14 % (2022 m. 0,41 %, 2021 m. 0,27 %) kandidatų, 17,86 % (2022 m. 16,98 %, 2021 m. 19,67 %) gavo 4–5 balus, 55,76 % (2022 m. 53,65 %, 2021 m. 53,97 %) – 6–8 balus ir 26,25 % (2022 m. 28,91 %, 2021 m. 26,10 %) – 9–10 balų.

Rusų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą, kaip ir pernai, išlaikė visi, iš jų: 3 darbai įvertinti 4–5 balais – 27,27 % (2022 m. – 50 %), 6–8 balais 6 darbai – 54,54 % (2022 m. – 62,62 %), 9–10 balų – 2 darbai – 18,18 % (2022 m. – 16,93 %). Lietuvos mastu taip pat išlaikė visi kandidatai (2022 m. neišlaikė 4 – 1,28 %, 2021 m. 1 – 0,41 %), 17,08 % (2022 m. 18,53 %, 2021 m. 19,10 %,) gavo 4–5 balus, 62,19 % (2022 m. 62,62 %, 2021 m. 58,13 %) – 6–8 balus ir 20,72 % (2022 m. 16,93 %, 2021 m. 22,36 %) – 9–10 balų.

Menų (dailės) egzaminą visi abiturientai išlaikė ir jų darbai įvertinti: vienas 8 balais (12,5 %), septyni 9–10 balų (87,5 %). Menų 2022 m. rezultatai buvo tokie: iš 5 laikiusių 3 darbai įvertinti 8 balais (60 %) ir 2–10 balų (40 %). Iš Lietuvos kandidatų, laikiusių menų mokyklinį brandos egzaminą, neišlaikė 1 (0,08 %; 2022 m. išlaikė visi), 4–5 balus gavo 1,2 % (2022 m. – 0,71 %, 2021 m. – 1,16 %), 6–8 balus – 20,36 % (2022 m. – 21 %, 2021 m. – 16,99 %) ir 9–10 balų – 78,36 % (2022 m. – 78,07 %, 2021 m. – 81,84 %).

Pakartotinės sesijos metu 29 savivaldybės mokiniai (2022 m. 20, 2021 m. 24) laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Jiems suteikta galimybė išlaikyti privalomą egzaminą, kurio nepasisekė išlaikyti pagrindinės sesijos metu. Pakartotinės sesijos rezultatai: neišlaikiusiųjų nėra, 4–5 balais išlaikė 79,31 %, 6–8 balais – 17,24 % ir 9–10 balų – 3,45 %. Po pakartotinės brandos egzaminų sesijos rezultatų darytina išvada, kad visi savivaldybės abiturientai, laikę privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dalis jų perlaikę, įgijo teisę gauti brandos atestatus.

Savivaldybės keturių gimnazijų (Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Rūdiškių ir Trakų Vytauto Didžiojo) mokiniai pateikė apeliacijas dėl valstybinių brandos egzaminų įvertintų darbų: dešimt dėl lietuvių kalbos ir literatūros ir vieną dėl matematikos. Kol kas apeliacijų rezultatų nėra, todėl galimi vėlesni savivaldybės brandos egzaminų rezultatų patikslinimai.

Savivaldybės mokyklų mokinių brandos egzaminų rezultatų 2–3 metų analizė rodo, kad daugelio mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų vidurkiai yra žemesni už šalies, tačiau stebima ir savivaldybės mokinių kai kurių mokomųjų dalykų – užsienio kalbų, matematikos ir gamtos mokslų – brandos egzaminų rezultatų geresnių pokyčių tendencija.

Todėl svarbu ir toliau kurti savivaldybės švietimo bendruomenės bendradarbiavimo mechanizmus, orientuotus į švietimo įstaigų pažangą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties, gerinti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimus. Norėtųsi, kad mokyklos tinkamai pasiruoštų naujiems sisteminiams švietimo pokyčiams: dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas nelyginėse klasėse, stiprinti įtrauktį mokykloje, konsultuoti mokinius dėl tarpinių patikrinimų, vyksiančių 2024 metais. Mokinio kompetencijų ugdymas dalykų turiniu, mokymo suasmeninimas, atliepiant individualius besimokančiojo poreikius sėkmingai įdiegti šalies lygmeniu sutartus sisteminius pokyčius, savivaldybės švietimo politikos administratoriams kartu su bendrojo ugdymo mokyklų vadovais būtina susitarti dėl bendrų veiklos krypčių, numatyti visų išteklių, reikalingų mokyklų prieinamumui gerinti, valdymo sprendimus.

Savivaldybės vykdomoji institucija ir administracija sieks ir skatins, kad dalyvaujant ilgalaikėje pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“ savivaldybės atnaujintose mokyklose būtų sukurtos lygiavertės, integralios, optimalios ir kokybiškos ugdymo(si) sąlygos visiems vaikams, nepaisant jų socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos. Tikimasi atrasti savitus optimalius vietos švietimo sistemos problemų sprendimus, kuriant įtraukiojo ugdymo ekosistemą, gerinant mokyklų tinklaveiką, stiprinant mokyklų vadovų ir mokytojų lyderystę, profesinį bendradarbiavimą, modernizuojant gamtos ir technologijų mokymą(si). Ir toliau bus numatytos mokyklų vadovų metinės užduotys, susietos su mokinių pasiekimų pažanga.

Savivaldybės vadovų siekis – stiprinti mokyklų vadovų ir mokytojų bendradarbiavimą, sukurti kolegialaus bendradarbiavimo praktiką ir kultūrą, padėsiančią gerinti mokinių pasiekimų rezultatus.

Baigėsi svarbus, atsakingas ir nelengvas 2023 metų brandos egzaminų etapas abiturientams, juos mokiusiems mokytojams ir visiems pedagogams, dalyvavusiems brandos egzaminų vykdyme bei kandidatų darbų vertinime. Nuoširdžiai dėkojame visų savivaldybės gimnazijų, pagrindinių, pradinių mokyklų bei Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui ir ūkio reikalams, mokytojams, kitiems mokyklų darbuotojams už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, administravimą, kandidatų darbų vertinimą, už sutelktas jėgas ir atsakingą darbą egzaminų dienomis. Dėkojame visiems kandidatams, laikiusiems brandos egzaminus, už atsakingą požiūrį, gražų bendravimą egzaminų vykdymo metu ir pareigingumą. Sėkmės Jums visiems, užbaigusiems mokyklinio gyvenimo etapą ir žengiantiems į kitą karjeros laiptelį.

 

Informaciją parengė Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Regina Žukienė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image