*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas Specialiųjų reikalavimų išdavimas
Paslaugos apibūdinimas Specialieji reikalavimai išduodami vadovaujantis Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo nuostatomis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo Nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo planas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas, įgaliojimas (kai prašymą teikia įgaliotas asmuo), projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė savivaldybės vyriausiasis architektas, suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, kiti dokumentai (atsižvelgiant į konkrečią situaciją)
Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Jovita Astrauskienė
Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus specialistė
tel. (8 528) 55 712
jovita.astrauskiene@trakai.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
  1. Žemės sklypo ir statinio (statinių) duomenys pateikiami IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) (užpildomai atitinkami laukai);
  2. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22, 1 priede pateikta forma (teikiant prašymą tiesiogiai savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui)).
Prašymas
Papildoma informacija -

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image