*alt_site_homepage_image*

Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas vienkartinei atrankai

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-49 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo (toliau – Programa) tvarkos aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas lėšoms iš Programos gauti.

Vienkartinės atrankos būdu finansavimas skiriamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skatinimui ir stiprinimui, organizuojant kryptingą gyventojų užimtumą, tradicinius renginius, stiprinant materialinę bazę Trakų rajone. Finansuojamos gali būti tik su nevyriausybinės ar bendruomeninės organizacijos ir jas vienijančių organizacijų veikla susijusios išlaidos, patirtos nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Šiuo atveju tinkamomis finansuoti išlaidoms laikoma:

  • atlygintinoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (lektorių ir pan.);
  • maitinimo paslaugoms ir (ar) maisto prekėms įsigyti, ne daugiau kaip 20 proc. visos skiriamos sumos;
  • transporto paslaugoms (nuomai, pavėžėjimui ar degalų išlaidoms);
  • projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;
  • kanceliarinėms prekėms;
  • prizams, suvenyrams, smulkioms ūkinėms prekėms;
  • kitoms prekėms ir paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas.

Reikalavimai pareiškėjui, siekiančiam gauti finansavimą:

  • organizacija privalo turėti žymą, kad yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis); 
  • organizacija teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir nėra praradusi paramos gavėjo statuso (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis); 
  • buveinės registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki 2023 m. spalio 6 d. 15:45 val.  

Didžiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma – 2 000 eurų.

Vienkartinės atrankos būdu vienam projektui įgyvendinti organizacija gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiška privalo būti užpildyta lietuvių kalba,  kompiuteriu pagal šio Aprašo 1 priedą, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę, pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti atspaudą. Paraiškos ir kiti reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami tiesiogiai atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai (305 kabinetą), atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniu paštu karolina.meckovska@trakai.lt.

Visa informacija dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės org., Nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-49

Paraiškos forma finansavimui vienkartinės atrankos būdu

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image