*alt_site_homepage_image*

Skelbimas dėl 3 (trijų) valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų į UAB „Trakų vandenys“ valdybos narius atrankos

UAB „Trakų vandenys“ (toliau – bendrovė), registracijos adresas: Birutės g. 27, Trakai, buveinės adresas: Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav., įmonės kodas 281523640.

Bendrovės veiklos tikslai ir pagrindinis ūkinės veiklos pobūdis:

- teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias sąnaudas ir padarant minimalią žalą aplinkai bei organizuoti ir vykdyti veiklą, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo. Pagrindinės ūkinės veiklos pobūdis yra vandens gavyba iš artezinių gręžinių, jo tiekimas, vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas,  nuotekų  šalinimas ir valymas,  užtikrinant tinkamas sanitarines sąlygas, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų bei elektros ūkio priežiūra; šilumos gamyba ir perdavimas; nekilnojamojo turto nuoma, statyba; kitos paslaugos, kad būtų tinkamai vykdomos Trakų rajono savivaldybės pavestos funkcijos.

Atranką inicijuoja ir vykdo Trakų rajono savivaldybės meras ir jo potvarkiu sudaryta valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą, atrankos komisija.

Nuoroda į bendrovės interneto svetainę, kurioje galima susipažinti su įmonės strateginiu veiklos planu, akcininko lūkesčių raštu https://www.trakuvandenys.lt/administracine-informacija-veiklos-dokumentai/

Vykdoma 3 (trijų) kandidatuojančių asmenų – valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kurie turi patirtį ir kompetenciją strateginio valdymo ir valdysenos srityje, finansų/investicijų valdymo srityje, ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė – daugiabučių administravimas/daugiabučių renovacija (modernizavimas), srityje.

Valdyba sudaroma iš 6 (šešių) narių, kurių 3 nariai – nepriklausomi, 3 nariai – valstybės tarnautojai ar kiti pagal teisės aktus paskirti asmenys.

Valdyba sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

Kadencijos pradžia skaičiuojama valdybą išrinkus neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Darbo aprašymas:

  • Dalyvavimas ir balsavimas bendrovės valdybos posėdžiuose siekiant priimti aukščiausio lygio bendrovės valdymo sprendimus;
  • analizavimas ir vertinimas bendrovės vadovo pateiktos medžiagos apie bendrovės veiklos organizavimą, bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, metines įmonės veiklos ataskaitas;
  • bendrovės veiklos rodiklių nustatymas pagal valdybai teisės aktuose ir bendrovės įstatuose priskirtą kompetenciją;
  • valdybos veiklos ataskaitų rengimas;
  • generavimas ir inicijavimas naujų idėjų, siekiant sėkmingo bendrovės veiklos vystymo;
  • kitų teisės aktuose ir bendrovės įstatuose valdybos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymas.

Kandidatas į valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2) turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

4) jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5) per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6) negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

7) negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

8) jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Kandidatas į valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

1) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

2) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;

3) paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

4) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas.

Specialieji reikalavimai kandidatams:

Pozicija Nr. 1 Kompetencija strateginio valdymo ir valdysenos srityje.

Šios srities kompetencijas turi patvirtinti ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis.

Papildomi reikalavimai:

1) bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

2) darbo kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis (privalumas);

3) sektoriaus, kuriame veikia įmonė, veikimo principų išmanymas (privalumas). 

Pozicija Nr. 2 Kompetencija finansų/investicijų valdymo srityje.

Šios srities kompetenciją turi patvirtinti ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (vadovo, vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis finansų valdymo ar konsultavimo, investicinių projektų valdymo srityse.

Papildomi reikalavimai:

1) bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

2) investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis;

3) sektoriaus, kuriame veikia įmonė, veikimo principų išmanymas (privalumas). 

Pozicija Nr. 3 Kompetencija ūkio šakos (daugiabučių administravimas/daugiabučių renovacija (modernizavimas)) srityje.

Šios srities kompetencijas turi patvirtinti ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis daugiabučių administravimo ir / arba daugiabučių renovacijos (modernizavimo) srityse. Papildomi reikalavimai:

1) bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

2) darbo kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis (privalumas);

3) sektoriaus, kuriame veikia įmonė, veikimo principų išmanymas (privalumas). 

 Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);
  • Kandidato gyvenimo aprašymas;
  • Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  • Kandidato išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentus („pdf” formatu arba pasirašytus elektroniniu parašu) galima pateikti šiuo elektroniniu paštu: anzelika.geiciuniene@trakai.lt

Papildoma informacija

Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairės – https://www.trakai.lt/savivaldybe/savivaldybes-imones-ir-istaigos/uzdarosios-akcines-bendroves/251

Apie atrankoje priimtus sprendimus dėl kandidato tinkamumo (netinkamumo) informuosime kiekvieną dokumentus pateikusį asmenį. Konfidencialumą garantuojame. Nustatomas 20 dienų terminas nuo skelbimo apie atranką paskelbimo, per kurį nustatytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus atitinkantys kandidatai gali teikti paraiškas ir skelbime nurodytus dokumentus.

Kontaktinis asmuo – Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Anželika Geiciūnienė +37052858314, el. p. anzelika.geiciuniene@trakai.lt

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image