*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimas 
Paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.
Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:
• kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
• kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
• kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
• kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);
• kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
• kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

Tais atvejais, kai Projektą pageidaujama rengti įsiterpusiame valstybinės žemės plote, organizatorius, prieš priimdamas sprendimą pradėti rengti Projektą, atlieka Taisyklių 56 punkte nurodytus veiksmus.

Kai priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą, organizatorius, atsižvelgdamas į Projekto tikslus, parengia Projekto rengimo reikalavimus. Tais atvejais, kai projektas rengiamas kaimo gyvenamojoje vietovėje ir Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės dėl rengimo reikalavimų papildomai kreipiamasi į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

1. Prašymas;

2. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

3. Žemės sklypų ribų planas;

4. Išrašas iš Juridinių asmenų registro, visuotinio susirinkimo protokolas (jeigu formuojamas žemės sklypas daugiabučiui pastatui, garažui eksploatuoti);

5. Sodininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimo protokolas (pageidaujant pirkti mėgėjų sodo teritorijoje bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus).

6. Pasiūlymų schema;

7. Pastatų išdėstymo schema iš inventorinės bylos (jei projekto tikslas – sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų statinių);

8. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Gražina Tavarienė
Vyriausioji specialistė
El. paštas grazina.tavariene@trakai.lt
Telefonas (-ai) (8 528) 58 312
Vidinis tel. 216
Kabinetas 205
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas
Papildoma informacija

1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 (toliau – Taisyklės)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu.

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu dokumentai@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image