Iš viso rezultatų:

Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprasas ( nuo 2017-07-01)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (nuo 2020-03-04)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (nuo 2018-03-21)

Įsakymas Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos skyrių 2020 metų numatomų pirkti būtiniausių perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano papildymo

 

2022 metų preliminarus pirkimų planas

 

 

 

 

2021 metų preliminarus pirkimų planas

2021 metų pirkimų planas

2021 metų pirkimų plano papildymas 1

2021 metų pirkimų plano papildymas 2

2021 metų pirkimų plano papildymas 3

2021 metų pirkimų plano papildymas 4

2021 metų pirkimų plano papildymas 5

2021 metų pirkimų plano papildymas 6

2021 metų pirkimų plano papildymas 7

2021 metų pirkimų plano papildymas 8

 2021 metų pirkimų plano papildymas 9

2021 metų pirkimų plano papildymas 10

2021 metų pirkimų plano papildymas 11

2021 metų pirkimų plano papildymas 12

2021 metų pirkimų plano papildymas 13

2021 metų pirkimų plano papildymas 14

2021 metų pirkimų plano papildymas 15

2021 metų pirkimų plano papildymas 16

2021 metų pirkimų plano papildymas 17

2021 metų pirkimų plano papildymas 18

2021 metų pirkimų plano papildymas 19

2021 metų pirkimų plano papildymas 20

2021 metų pirkimų plano papildymas 21

2021 metų pirkimų plano papildymas 22

2021 metų pirkimų plano papildymas 23

2021 metų pirkimų plano papildymas 24

2021 metų pirkimų plano papildymas 25

 2021 metų pirkimų plano papildymas 26

 2021 metų pirkimų plano papildymas 27

 2021 metų pirkimų plano papildymas 28

 2021 metų pirkimų plano papildymas 29

 

 

2020 metų pirkimų plano papildymas 14

2020 metų pirkimų plano papildymas 13

2020 metų pirkimų plano papildymas 12

2020 metų pirkimų plano papildymas 11

2020 metų pirkimų plano papildymas 10

2020 metų pirkimų plano papildymas 9

2020 metų pirkimų plano papildymas 8

2020 metų pirkimų plano papildymas 7 

2020 metų pirkimų plano papildymas 6

2020 metų pirkimų plano papildymas 5 

2020 metų pirkimų plano papildymas 4

2020 metų pirkimų plano papildymas 3

2020 metų pirkimų plano papildymas 2

2020 metų pirkimų plano papildymas 1

Įsakymas Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos skyrių/seniūnijų 2020 metų numatomų pirkti būtiniausių perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano patvirtinimo

2020 metų pirkimų planas

2020 metų preliminarus pirkimų planas

2019 metų pirkimų žurnalas

2019 metų pirkimų planas

2019 metų preliminarus pirkimų planas papildymas

2019 metų preliminarus pirkimų planas

2018 metų pirkimų žurnalas

2018 metų pirkimų planas (atviro konkurso būdu)

2018 metų pirkimų plano pakeitimas

2018 metų pirkimų plano papildymas 3

2018 metų pirkimų plano papildymas 2

2018 metų pirkimų plano papildymas 1

2018 metų pirkimų planas (visi pirkimai)

Administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (iki 2017-07-01)

Administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (iki 2018-03-21)

2017 metų pirkimai atviro konkurso būdu

2017 metų pirkimų žurnalas

2017 metų nevykdomi pirkimai

2017 metų pirkimo plano papildymas 2

2017 metų pirkimo plano papildymas 1

2017 metų pirkimo planas 2

2017 metų pirkimo planas 1

 

Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimą galite rasti tinklalapyje www.vpt.lt 

Informuojame, kad nuo 2009-09-01:

  • pradėtų viešųjų pirkimų dokumentuose ir skelbimuose turi būti nustatyta, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jei neišnykusį ar nepanaikintą teistumą turi tiekėjas (fizinis asmuo),arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas, ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus
  • PRANEŠIMAS VISOMS PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO KARTU SU SKELBIMU Nuo 2009 metų rugsėjo 1 d. visos perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą.

Mokomąją medžiagą, kaip pirkimo dokumentus paskelbti kartu su skelbimu, rasite tinklalapyje www.vpt.lt 

Atkreipiame perkančiųjų organizacijų dėmesį į tai, kad, jeigu perkančioji organizacija tik skelbia pirkimo dokumentus kartu su skelbimu, tačiau nevykdo elektroninio pirkimo (kuomet tiekėjai pasiūlymus teikia tik CVP IS priemonėmis), tuomet CVP IS sukūrus pirkimą prie funkcijų „Pirkimas vykdomas pagal nustatytą pirkimo būdą“ reikia rinktis „Skelbimo ir pirkimo sąlygų publikavimas“.

Jeigu perkančioji organizacija neranda šablono „Skelbimo ir pirkimo sąlygų publikavimas“, organizacijos CVP IS naudotojas (turintis administratoriaus teises) jį įsikelia atlikdamas tokius žingsnius:

  • prisijunkite prie CVP IS;
  • viršutiniame meniu „Navigacija“ pasirinkite „Organizacijos administravimas“;
  • aktyvuotų funkcijų lango eilutėje „Pirkimo būdo šablonai“ spauskite „Redaguoti“;
  • lango apačioje esančioje juostoje spauskite „Pridėti iš anksto nustatytą šabloną“;
  • šablonų sąraše pažymėkite varnelę langelyje ties šablono pavadinimu „Skelbimo ir pirkimo sąlygų publikavimas“ ir spauskite „Naudoti šabloną“.
  • įkėlus šabloną, pirkimo būdo šablonų lange bei organizacijos administravimo lange spauskite „Atlikta“.
  • Nuo 2009-09-08 nebėra galimybės VPM IS pradėti pildyti skelbimų apie pirkimą, skelbimų projekto konkursą bei informacinių pranešimų.

DĖMESIO TIEKĖJAMS PIRMĄ KARTĄ TEIKIANTIEMS ELEKTRONINIUS PASIŪLYMUS, PASIRAŠYTUS SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU Viešųjų pirkimų tarnyba ragina tiekėjus, kurie pirmą kartą rengia ir teikia pasiūlymus CVP IS priemonėmis, pasiūlymo pateikimo neatidėti paskutinei minutei.

Tiekėjai, kuriems trūksta įgūdžių rengti ir teikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis ar parengtą pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu bei atsiradus nuo jų nepriklausančioms aplinkybėms (sutrikus interneto ryšiui ir pan.) gali nespėti pateikti pasiūlymo iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino.

Kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui Jūs galite įsigyti iš bet kurios ES valstybės narės įmonės, kuri yra sertifikuota teikti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas. Informaciją apie Lietuvoje esančius tokių paslaugų tiekėjus galite rasti Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje adresu http://epp.ivpk.lt/lt/teisinfo/kspt/

Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja tiekėjams, pirmą kartą dalyvaujantiems elektroniniame pirkime, likus keletui dienų iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino, jį pasirašyti saugiu elektroniniu parašu ir CVP IS priemonėmis pateikti perkančiajai organizacijai.

Tiekėjui atsiėmus CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, jį patikslinus ir pateikus iš naujo, perkančioji organizacija vokų su pasiūlymais atplėšimo metu matys tik paskutinį pateikto pasiūlymo variantą.

Mokomąją medžiagą, kaip pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, rasite www.vpt.lt aktualijose.

Informuojame, kad nuo2008 m. rugsėjo 15 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos bei nauja Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) redakcija.

Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje www.vpt.lt , skiltyje paslaugos, nuorodoje informacinės laikmenos kiekvienas pirkėjas, pardavėjas, rangovas ar kitas interesantas gali rasti jam naudingos informacijos, Perkančiųjų organizacijų patvirtintų supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų tinklalapyje www.vpt.lt  skiltyje viešosios paslaugos, nuorodoje Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema yra patalpinti skelbimai apie pirkimus bei su jais susijusi informacija

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad kiekvienas Viešojo pirkimo komisijos narys ar ekspertas gali dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Siekdama, kad viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą ir nešališkumą deklaruotų ne tik perkančioji organizacija, bet ir tiekėjai, Trakų miesto savivaldybė pirkimo dokumentuose (sąlygose) nurodo, kad tiekėjai savo pasiūlymuose turi pateikti Sąžiningumo deklaracijas (sąžiningumo deklaracijos forma).

Prašome prieš siunčiant Viešųjų pirkimų tarnybai supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimus įsitikinti, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra paskelbtos Jūsų organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis